Historia - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 27 86, (59) 840 06 10 • fax: (59) 842 27 86 • e-mail: • www: http://www.sp9.slupsk.pl

Historia

KALENDARIUM SZKOLNE


1957 r.
· 31 VIII pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9
· 3 IX rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 9 w budynku Zasadniczej Szkoły Metalowej przy ul. Niedziałkowskiego 2
· organizatorem i kierownikiem Szkoły był Lucjan Ziółkowski
· rozpoczęcie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
1958 r.
· dodatkowa sala lekcyjna w wyremontowanym baraku Szkoły Podstawowej nr 6
· przekształcenie szkoły w szkołę świecką (SP 9 pierwszą szkołą świecką w Słupsku)
· powołanie Samorządu Uczniowskiego, rozpoczęcie działalności Związku Harcerstwa Polskiego i Ligi Ochrony Przyrody
· uruchomiono świetlicę szkolną
1959 r.
· zakaz używania piór wiecznych przez uczniów
· obchody Tygodnia Ziem Zachodnich
· powołanie szkolnego koła budowy szkół
· pierwsza wizytacja szkoły dokonana przez Inspektorat Oświaty
1960 r.
· wzięcie pod opiekę przez szkołę placu gier i zabaw przy ul. Niedziałkowskiego
· wprowadzenie dzienniczków obserwacyjnych uczniów trudnych
1961 r.
· decyzja – nieobecności uczniów usprawiedliwiają tylko zwolnienia lekarskie, nie zaświadczenia od rodziców
· przyznanie SP 9 rejonu szkolnego
1962 r.
· włączenie się szkoły do konkursu na najpiękniejszą szkołę z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego
· przeniesienie SP 9 do gmachu (baraku) po Szkole Podstawowej nr 6
· utworzono etat zastępcy kierownika - została nim Henryka Krawczyk
· od X zaczęła funkcjonować biblioteka szkolna
· obchody Dnia Nauczyciela (17 XI) w sali Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i restauracji „Centralna”
1963 r.
· po krótkim okresie pełnienia obowiązków kierownika Szkoły przez Alidę Bułynko, od 1 IX funkcję zarządzającego placówką objął Zenon Król
· pierwsze obiady w stołówce szkolnej
· niska temperatura w okresie zimowym przyczyną dużej absencji w szkole
· utworzenie ogniska ZNP na terenie szkoły
1964 r.
· wycieczka do Malborka dla wyróżniających się uczniów w nauce, pracach społecznych i zajęciach pozalekcyjnych
· rozpoczęcie budowy budynku szkolnego przy ul. Małachowskiego
· pierwsza wizyta oficerów Marynarki Wojennej z okazji Dni Morza
· wprowadzenie prac na działce narzędziami rolniczymi na lekcjach botaniki
1965 r.
· rozpoczęcie roku szkolnego w nowo otwartej szkole przy ul. Małachowskiego z udziałem posłanki na Sejm Heleny Stępień
· nawiązanie kontaktu (wymiana listów, widokówek) z dziećmi ze szkół z Leningradu
1966 r.
· reforma szkolna – wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej
· akcja „Wesoła Zima”
· radiowęzeł
· w szkolnym programie nauczania uwzględniono morskie wychowanie młodzieży
· 1 XII utworzono etat drugiego zastępcy kierownika
1967 r.
· kolorowe kołnierzyki w poszczególnych klasach
· obchody Roku Sienkiewiczowskiego
· Dni Oświaty Książki i Prasy
1968 r.
· 1157 uczniów w murach SP 9
· wprowadzono „dzień otwartej szkoły”
1969 r.
· utworzenie filii szpitalnej
· wizyta załogi M/S Słupsk
· pierwsza środa miesiąca godz.17,00 „dniem otwartej szkoły”
· 1 IX kierownikiem Szkoły został Julian Łuszkiewicz
· powstanie klasowych kół Ligi Obrony Kraju
1970 r.
· udział w konkursie plastycznym „Moje Miasto w okresie 25-lecia PRL”
· organizacja kolonii w naszej szkole w okresie wakacji
· wykopki w PGR Kuleszewo i Paprzyce
1971 r.
· zwycięstwo zespołu tanecznego w konkursie miejskim
· 5 VI nadano szkole imię komandora porucznika Stanisława Hryniewieckiego i wręczono sztandar
· nawiązanie kontaktów z załogą M/S S.upsk
1972 r.
· nawiązanie współpracy z Fabryką Sprzętu Okrętowego w Słupsku i Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce
· wybudowanie ogrodzenia i radiofonizacja boiska szkolnego
1973 r.
· sobota – kolorowy dzień (kolorowe ubrania)
· udział zespołów: wokalnego i tanecznego z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim
· I miejsce w konkursie działek szkolnych
· 7 IX likwidacja etatu II kierownika Szkoły
· imprezy na terenie szkoły z okazji 500. rocznicy urodzin M. Kopernika
1974 r.
· kolejne zwycięstwo w konkursie działek szkolnych
· audycja radiowa i artykuł w „Morzu” o wychowaniu morskim w SP 9
· współpraca w zakresie wychowania morskiego ze szkołami w Gdańsku i Kołobrzegu
1975 r.
· uroczystości związane z rocznicą śmierci Patrona Szkoły (list od pani Hryniewieckiej – żony Patrona Szkoły)
· powstanie szkolnego lodowiska 1976 r.
· współpraca z TPD
· akcja „skończmy z bieganiem po korytarzu”
· nowe podręczniki dla filii zakupione przez Dyrekcję Szpitala
1977 r.
· wizyta dzieci z Raby Niżnej
· I miejsce w Narodowych Biegach Przełajowych w regionie słupskim i biegach inauguracyjnych Dni Sportu Słupskiego
· utworzono etat pedagoga szkolnego
1978 r.
· 8 IV uroczystości dwudziestolecia Szkoły z udziałem prezydenta miasta Stanisława Laskusa
· otwarcie Izby Pamięci Narodowej
· I miejsce w konkursie o miano najbardziej usportowionej szkoły
· 60 nowych drzewek na terenie szkoły
· dobudowano łącznik między budynkiem Szkoły a salą gimnastyczną
1979 r.
· I miejsce w województwie w rozgrywkach koszykówki chłopców, zapasach, strzelectwie
· Klub „Wiewiórka” (PCK) - opieka nad ludźmi starszymi
1980 r.
· wizyta załogi M/S „Słupsk”
· zbiórka makulatury na „Dar Młodzieży”
1981 r.
· odwiedziny szkolnego ogródka przez doc. Frejlaka z Instytutu Nauk przy Ministerstwie Oświaty
· NSZZ „Solidarność”
· wprowadzenie odznak „wzorowego ucznia”
1982 r.
· wizyta trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej Antoniego Piechniczka
· 25 lecie szkoły
· reglamentacja zeszytów (SP 9 – zakup w sklepie przy ul. Mickiewicza)
1983 r.
· sukcesy szkoły w Mistrzostwach Polski w ringo
· uroczysty apel z okazji Dnia Morza
1984 r.
· artykuł w „Zbliżeniach” wymieniający szkołę z najlepszym ogródkiem przyszkolnym
· korespondencja z wdową po komandorze Hryniewieckim
· udział w akcji sadzenie lasu
· ukazała się gazetka szkolna „Smyk”, a następnie „Kleks”
· 1 IX funkcję dyrektora objęła Katarzyna Kajfasz
1985 r.
· powstanie Szkolnego Koła Ligi Morskiej
· wprowadzenie jednolitego stroju uczniowskiego
· otwarcie pierwszej harcówki szkolnej
· sukcesy zespołu wokalnego w Przeglądzie zespołów artystycznych i judoków w Międzynarodowym Turnieju w Poznaniu
1986 r.
· spotkania z literatem marynistą St. Biskupskim oraz z pisarzami Zygmuntem Flisem i Czesławem Kuriatą
· organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Morze w poezji i prozie”
· kontakty szkolnego Koła Ligi Morskiej z LM w Myszkowie
· III miejsce w województwie w konkursie na Najlepiej pracujący sklepik uczniowski
· siedem wyróżnień w III Konkursie Twórczości Dziecięcej
1987 r.
· udział w uroczystościach nadania imienia kpt. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stoczni w Ustce
· laureaci konkursu „Młodzież na morzu”
· wyróżnienie szkoły przez Komitet Osiedlowy
· uroczystość 30-lecia Szkoły połączona z miejską inauguracją roku szkolnego
1988 r.
· I miejsce w konkursie na literacką twórczość dziecięcą
· sukcesy indywidualne i zespołowe w strzelectwie
1989 r.
· sukcesy w zawodach drużyn sanitarnych, zawodach strzeleckich i konkursie „Dziecięcej twórczości literackiej”
· udział w koncercie dla rencistów i emerytów z Państwowego Domu Rencistów w Słupsku
1990 r.
· odwiedziny i prace społeczne na rzecz Domu Dziecka w Ustce, Lęborku i PDOS w Machowinku
· I miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu języka polskiego
· 13992 woluminy w szkolnej bibliotece
1991 r.
· pierwszy numer dwumiesięcznika „Nudy z naszej budy” (ukazywa. się do 1992 r.)
· wystawa książek o tematyce marynistycznej
· sukcesy w konkursie historycznym (m.in. Arkadiusz Bona – laureat na szczeblu wojewódzkim)
· 23 IX dyrektorem Szkoły została Jadwiga Dzięcielska
1992 r.
· wizyta orkiestry Marynarki Wojennej z Kołobrzegu
· pierwszy w historii szkoły Statut Samorządu Uczniowskiego
· ukazały się gazetki „Kontestacja” i „Więcej czadu” (do r. 1993)
· powołanie społecznego Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą
· prezentacja hymnu szkoły opartego o słowa wiersza Jana Kasprowicza Od morza jesteśmy, O Baltio!
1993 r.
· udział młodzieży w uroczystej akademii „O przetrwanie Matki Ziemi”
· odwiedziny (jak co roku) z programem artystycznym, ciastem, owocami Domu Rencistów
· sukcesy w konkursie historycznym i rozgrywkach piłkarskich
1994 r.
· spotkanie (kolejne) z pisarką Wandą Chotomską oraz poetami z Wilna
· założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orki”
· 11 V ukazała się pierwsza „Temperówka” – popularna gazetka uczniowska (ukazywała się do r. 2000 i ponownie od r. 2002)
· powstło „Telepatrzydło” – klub filmowy dla najmłodszych
· sukcesy w konkursie historycznym (Urszula Silwon – I miejsce w Słupsku) i recytatorskim (Maciej Chaberski – I miejsce w Sacrum)
1995 r.
· spotkanie z literatem Ireneuszem Gwidonem Kamieńskim
· wizyta prezydenta Słupska Jerzego Mazurka i dyrektora Urzędu Morskiego Edwarda Koprowskiego
· sukcesy w konkursie historycznym (M. Chaberski, U. Silwon, Tomasz Gulla, Maja Kisiel), polonistycznym (M. Kisiel), geograficznym (Tomasz Sobczak), Ogólnopolskim Konkursie nt. Janusza Korczaka (Emilia Sztark, T. Sobczak)
· I Festiwal Piosenki Marynistycznej i Turystycznej „Łajba”
· I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Małych Form Teatralnych
· Sportowe Soboty
1996 r.
· utworzenie klasy integracyjnej
· spotkanie z trenerami i zawodnikami koszykarskiej drużyny „Czarni” Słupsk
· sukcesy w konkursie polonistycznym (Anna Wojtulewska, M. Chaberski) i historycznym (M. Chaberski, T. Gulla, Katarzyna Karwecka, Tomasz Gulla)
· otwarcie pracowni komputerowej z trzema zestawami komputerowymi
· awans do fina.u Turnieju Wiedzy o Słupsku i Konstytucji 3 Maja (w kolejnych latach aż do r. 2000 – rokrocznie II lub III miejsce w finale)
· pojawił się „Ekoludek” – gazetka Samorządziku (ukazywał się do 1997 r., następnie od 2002 r., obecnie „Ekoludek w szpitalu”
1997 r.
· udział drużyny uczniów i nauczycieli w zawodach „Siódme poty” zorganizowanych przez TVP Szczecin
· sukcesy w konkursie polonistycznym (Katarzyna Kant i K. Karwecka) i historycznym (Agata Jackiewicz, Magdalena Kotowicz, Łukasz Motylewski, Agata Orkisz, Justyna Rozkowińska, Krzysztof Skutnik)
· Miejski Konkurs Plastyczny – impreza towarzysząca „Łajbie 97”
· I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Polska jesień”
· „Eskulapik” – prozdrowotny dodatek „Temperówki” pod redakcją Grażyny Damps (ukazywał się do r. 2000)
· uczennica Agnieszka Bagrowska – posłanką na IV Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie
1998 r.
· organizacja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w budynku SP 9 (2 finalistki wojewódzkie: Anna Pietrzak, A. Jackiewicz)
· I Warsztaty Dziennikarskie dla uczniów szkół podstawowych
· I miejsce w diecezji w Konkursie o Janie Pawle II
· wizyta najmłodszych uczniów u wojewody słupskiego
· pierwsza nagroda dla Koła „Prozdrowie” w Wojewódzkim Konkursie z okazji 40-lecia Honorowego Krwiodawstwa
1999 r.
· sukces (laureatka) w konkursie „Kangur 99”
· wycieczka wszystkich uczniów do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce zorganizowana przez Radę Rodziców
· występ teatrzyku kukiełkowego Koła „Prozdrowie” na oddziale dziecięcym słupskiego szpitala
· sukcesy w konkursie polonistycznym (Agnieszka Adamkiewicz) i historycznych (A. Pietrzak, Idalia Adamczewska, Marzena Mikus, J. Rozkowińska)
· Martyna Hackiewicz – stypendystką Prezydenta Słupska
2000 r.
· sukcesy plastyczne (I miejsce w Nowym Jorku w światowym konkursie Firmy Colgate – Palmolive oraz I miejsce w konkursie ogólnopolskim Firmy Galaxa Club)
· spotkania ze sportowcami Tomaszem Czubakiem i Januszem Chomontkiem
· sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych: historia – Łukasz Więckowski, język rosyjski – Lucyna Kowalczyk
· pojawiło się „Liczydło” – pierwsza w Słupsku szkolna gazetka matematyczna (obecnie matematyczno-informatyczna)
· sukcesy w zbiórce makulatury i recyklingu (reprezentacja szkoły w delegacji Słupska w Warszawie na podsumowaniu konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych)
· reforma systemu edukacji – pożegnanie ostatnich klas ósmych
· Agnieszka Sztorc – nauczycielem roku miasta Słupska
2001 r.
· nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
· I miejsce dziewcząt w Turnieju Piłkarskim FOX KIDS CUP
· liczne sukcesy plastyczne
· 17 IX dyrektorem Szkoły został Jan Wild
· wizyty Kazimierza Kleiny, dyrektora Urzędu Morskiego i Andrzeja Gazickiego, wiceprezydenta Słupska
· awans zawodowy nauczycieli – pierwszych ośmiu nauczycieli dyplomowanych
· nowe programy innowacyjne (m.in. z języka niemieckiego, ekologii, promocji zdrowia)
· utworzenie i wyposażenie sali gimnastyki korekcyjnej na parterze
2002 r.
· Konferencja Nauczycieli Przyrody, nawiązanie współpracy z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
· VI Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba 2002” (Grand Prix - wycieczka na Bornholm, IV Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny, I Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski)
· III Warsztaty Dziennikarskie dla nauczycieli słupskich szkół
· I Miejski Konkurs Historyczny
· dwaj laureaci konkursu przedmiotowego z historii (Krzysztof Jakubowski, Norbert Stramel)
· wycieczka pracownicza do Warcina
· awans zawodowy – kolejnych 12 nauczycieli dyplomowanych
· nowe programy innowacyjne (m.in. klasa artystyczna, turystyczna, informatyczna, europejska)
· wojewódzka inauguracja programu edukacyjnego „PZW w szkole”
· obchody 45-lecia Szkoły z udziałem prezydenta Jerzego Wandzla, inauguracja działalności wydawniczej „Biblioteki Dziewiątki”
· otwarcie Szkolnego Klubu Europejskiego
· nawiązanie współpracy z Maltańską Służbą Medyczną i pozyskanie olbrzymiej pomocy charytatywnej dla pracowników, uczniów i ich rodzin (500 kompletów dresów, środki higieniczne, słodycze)
2003 r.
· VII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba '03”, V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Latarnie morskie”, II Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Stan aktualny i dzieje Marynarki Wojennej RP” o laur „Słupskich Kotwic” (w uroczystości wręczenia nagród wzięli udział m.in starosta Zdzisław Kołodziejski i wiceprezydent Ryszard Kwiatkowski)
· dwaj laureaci konkursu przedmiotowego z historii, dwaj laureaci konkursu przedmiotowego z przyrody
· wydanie książki naukowej pt. Statystyka dla nauczycieli oraz Zeszytu ćwiczeń ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 z zakresu regionalizmu i marynistyki
· przyznanie przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytułu i certyfikatu „Szkoły z klasą”
· wysoka ocena zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły przez Kuratorium Oświaty
· II Miejski Konkurs Historyczny
· I Festiwal Nauki z udziałem prezydenta Macieja Kobylińskiego
· nowe programy innowacyjne z zakresu informatyki, języków obcych, przedmiotów artystycznych, matematyki, literatury, piłki nożnej, regionalizmu, turystyki
· zaadaptowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby administracji szkolnej - remont wykonany nieodpłatnie przez ekipę Urzędu Morskiego w Słupsku
· przeniesienie biblioteki na parter, zorganizowanie pomieszczenia dla czytelni
· przeniesienie świetlicy szkolnej do większego pomieszczenia z zapleczem kuchennym
· pierwszy chrzest morski czwartoklasistów nad morzem w Ustce
· jubileusz 10-lecia „Temperówki” z udziałem wojewody Jana Ryszarda Kurylczyka
· poświęcenie „kotwicy admiralskiej”
· I Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych o puchary Dyrektora SP9
2004 r.
· VIII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘04” pod patronatem Wojewody Pomorskiego, Dowódcy Marynarki Wojennej RP i Prezydenta Słupska (z osobistym udziałem kuratora Jerzego Kortasa), VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pomorze w mitach i legendach”, III Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Kultura marynistyczna” o laur „Słupskich Kotwic”
· III Słupski Konkurs Historyczny
· II Festiwal Nauki z udziałem przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Boguckiej-Skowrońskiej
· przyznanie szkole ogólnopolskiego certyfikatu sprawności „Szkoła, która uczy czytać”
· obchody 45-lecia Szkoły Filialnej z udziałem prezydenta Macieja Kobylińskiego, konkurs literacki i plastyczny „Moje wspomnienia z pobytu w szpitalu”
· nominacja Jana Wilda do nagrody „Złoty kompas”
· I Festyn Rodzinny
· IV warsztaty dziennikarskie „Stop przemocy”
· otwarcie harcówki 21 Drużyny Harcerzy „Stach”
· wojewódzka inauguracja policyjnego programu policyjnego „Popo i jego przyjaciele”
· uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Małachowskiego i zapewnienie uczniom bezpieczniejszej drogi do szkoły (strażnik)
· II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych o puchary Dyrektora SP9
2005 r.
· przyznanie szkole Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w czterech standardach
· przyznanie szkole ogólnopolskiego certyfikatu sprawności „Szkoła, która uczy myśleć” i „Szkoła, która uczy działać”
· I Konkurs Informatyczny „Mój Słupsk”
· opublikowanie uczniowskiej książeczki „Leśna szkoła”
· IX Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘05”, VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Skarby Bałtyku”, IV Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Tajemnice Bałtyku” o laur „Słupskich Kotwic”
· IV Słupski Konkurs Historyczny
· III Festiwal Nauki
· III Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych o puchary Dyrektora SP9
· odznaczenie Szkoły medalem „Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa”
· rozpoczęcie realizacji projektu szkolnego Socrates Comenius – Akcja 1 By stać się lepszym
Obywatelem Świata przez prowadzenie badań przyjęcie strategii, które zapewnią lepszą ochronę i umożliwią utworzenie nowego otoczenia dla niektórych rzadko występujących gatunków roślin i zwierząt
· II Festyn Rodzinny
· warsztaty teatralne „14 asów”
· uzyskanie tytułów „Belfra na szóstkę z plusem” przez nauczycielki: Małgorzatę Buchholz i Danutę Nowakowską
· I Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty
2006 r.
· X Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘06”, VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory
morza”, V Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Fauna i flora wód” o laur „Słupskich Kotwic”
· II Konkurs Informatyczny „Mój Słupsk”
· IV Festiwal Nauki
· opublikowanie Zeszytu ćwiczeń do informatyki oraz drugiej edycji Zeszytu ćwiczeń ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 z zakresu regionalizmu i marynistyki
· realizacja 28 zmian innowacyjnych, opracowanie 5 nowych innowacji programowych
· wizyta studyjna nauczycieli SP9 w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz nauczycieli z Niemiec i Anglii w Słupsku
· projekt Akademii Szkoły z Klasą „Przygody Orzełka i Reszki”, wydanie monety pamiątkowej o nominale 1 kotwica
· III Festyn Rodzinny
· V warsztaty dziennikarskie „Stop uzależnieniom”
· wojewódzka narada dyrektorów szkół szpitalnych w SP9
· adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę konferencyjną
2007 r.
· XI Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘07”, IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moc natury – wody Bałtyku”, VI Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Ratownictwo wodne” o laur „Słupskich Kotwic”
· przyznanie szkole Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w trzech standardach
· III Konkurs Informatyczny „Mój Słupsk”
· II Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty
· przyznanie Szkole kolejnych Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w trzech standardach
· wizyta studyjna nauczycieli SP9 w Czechach, Grecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii
· narada dyrektorów szkół i koordynatorów projektu Socrates Comenius 1 w Słupsku (Anglia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Niemcy)
· finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki z przyrodą (Natalia Kowalik)
· IV Festyn Rodzinny
· warsztaty teatralne „Wspaniała 16”
· obchody 50-lecia Szkoły z udziałem przewodniczącego Zbigniewa Konwińskiego i wiceprezydenta Andrzeja Kaczmarczyka. Przemarsz ulicami z Orkiestrą Reprezentacyjną MW z Gdyni

-opublikowanie Dziejów Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku w latach 1957-2007 - autor Brygida Skolarus

2008 r.
· wizyty studyjne nauczycieli w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii
· IV Konkurs Informatyczny „Mój Słupsk”
· XII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘08”, X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wypoczynek nad morzem”, VII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o laur „Słupskich Kotwic” (w uroczystości wręczenia nagród brał udział poseł Zbigniew Konwiński)
· V Festiwal Nauki
· wycieczka pracownicza - rejs promem do Szwecji i Danii
· VI Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych
· V Festyn Rodzinny
· kapitalny remont sali gimnastycznej i wyłożenie placu apelowego polbrukiem
· termomodernizacja budynków szkolnych
· rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem wiceprezydenta Ryszarda Kwiatkowskiego
· Agencja Narodowa Programu Comenius uznała udział Szkoły we współpracy międzynarodowej za "przykład dobrej praktyki"
· otwarcie własnych pomieszczeń Szkoły Filialnej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
2009 r.
· III Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty
· wizyty studyjne nauczycieli w Turcji i Wielkiej Brytanii
· wycieczki pracownicze do Szymbarka i Berlina
· XIII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘09”, XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Nadbałtycki piasek”, VIII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o laur „Słupskich Kotwic”
· obchody 50-lecia Szkoły Filialnej z udziałem wiceprezydenta Andrzeja Kaczmarczyka i
przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Stusa oraz goście ze szkół partnerskich w Anglii i Turcji. Podsumowanie dwóch Ogólnopolskim Konkursów dla uczniów szkół szpitalnych: plastycznego i literackiego
· VII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych
· utworzenie szkolnych czterech kół Ligi Morskiej i Rzecznej
· wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Szkole Filialnej i w budynkach SP9
· wycieczka pracownicza do Szczecina, Berlina i Miedzyzdrojów

· pasowanie na ucznia z udziałem wiceprezydenta Ryszarda Kwiatkowskiego z obszernymi relacjami w kilku programach telewizyjnych
· narada dyrektorów szkół i koordynatorów projektu Comenius w Słupsku (Turcja, Wielka Brytania),

· I Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o puchary Dyrektora SP9
2010 r.
· finalista dwóch Wojewódzkich Konkursów Interdyscyplinarnych: matematyka z przyrodą i język
polski z historią (Kacper Sobierajski)
· XIV Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘10”, XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ekologia Bałtyku”, IX Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o laur „Słupskich Kotwic” (w uroczystości wręczenia nagród brał udział sekretarz generalny Ligi Morskiej i Rzecznej Tadeusz Kuśmierski oraz wiceprezydent Słupska Ryszard Kwiatkowski)
· wizyty studyjne nauczycieli w Turcji i Wielkiej Brytanii

· Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny „Matematyka z przyrodą" - etap rejonowy

· VII Festiwal Nauki

· realizacja programu „Poszerzamy horyzonty"

· pogrzeb Lucjana Ziółkowskiego, pierwszego kierownika szkoły

· warsztaty dziennikarskie

· reaktywowanie Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w Słupsku

· VIII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych

· VII Festyn Rodzinny

· półkolonie językowe prowadzone przez wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych

· wycieczka pracownicza na Litwę

· dwie tablice interaktywne (s. 105 i s. 206)

· pasowanie na ucznia z udziałem prezydenta Macieja Kobylińskiegooraz wiceprezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej Marka Pajdasa

· Międzynarodowa Konferencja przygotowawcza nowego projektu współpracy w ramach akcji „Uczenie się przez całe życie" (szkoły z Angli, Grecji, Szwecji, Turcji i Polski)

· Katarzyna Wiłucka-Haczkowska oficjalnym przedstwicielem Hospital Organisation of Pedagogues in Europe na Polskę

· drugie miejsce w plebiscycie „Fajna szkoła"

· otwarcie sali zabaw programu „Radosna szkoła"

2011 r.

· IV Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty

· wysokie oceny w wyniku zewnętrznej ewaluacji w zakresie „Procesy zachodzące w szkole"

· udział pocztu sztandarowego w obchodach zaślubin z morzem w Pucku i Kołobrzegu

· XV Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘11", X Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o "Laur Słupskich Kotwic", XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Morska Podróż" (w uroczystości wręczenia nagród brał udział kmdr Ryszard Sawicki z Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wiceprezydent Słupska Krzysztof Sikorski)

· IX Festiwal Nauki

· I konkurs „Mam talent" zorganizowany przez Radę Rodziców

· Wojewódzki Konkurs na Logo Szkoły Filialnej

· VIII Festyn Rodzinny

· wycieczka pracownicza do Francji

· 1 IX dyrektorem Szkoły został Paweł Dajer

· otwarcie placu zabaw „Radosna Szkoła"

· pasowanie na ucznia z udziałem komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej RP kmdr dypl. Zenona Juchniewicza

2012 r.

· projekt „Dziecko najlepsza inwestycja - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

· spotkanie przygotowawcze nowego projektu współpracy w ramach akcji „Uczenie się przez całe życie" (szkoły z Angli i Polski)

· I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

· V Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty

· XVI Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘12", XI Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o „Laur Słupskich Kotwic", XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny (w uroczystości wręczenia nagród brał udział Andrzej Królikowski, prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej oraz poseł Zbigniew Konwiński

· I Międzyszkolny Ekumeniczny Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej

· IX Festyn Rodzinny

· pasowanie na ucznia z udziałem komandora podporucznika Macieja Jonika z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

· konferencja dyrektorów szkół i koordynatorów szkolnego projektu Comenius w New Ash Green w Anglii (Turcja, Anglia, Polska)