Projekt Współpracy Międzynarodowej - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 27 86, (59) 840 06 10 • fax: (59) 842 27 86 • e-mail: • www: http://www.sp9.slupsk.pl

Projekt Współpracy Międzynarodowej

Projekt Współpracy Międzynarodowej

Miło jest nam poinformować, że stworzony przez naszą Szkołę projekt edukacyjny Comenius został wysoko oceniony przez Agencję Narodową i zatwierdzony do realizacji. Naszymi partnerami w działaniach związanych z projektem będą dwie szkoły z Anglii i szkoła turecka. Szczegóły dotyczace założeń współpracy międzynarodowej przedstawiamy poniżej.

Tytuł projektu:
Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się, żeby żyć i żyję, by się uczyć. Poznaję tradycje i kulturę swoje go regionu i chce poznać twoje.
Czas realizacji: lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014
Ogólne założenia:
Projekt dotyczy poznania tradycji, kultury i osobliwości różnych regionów Europy. W trakcie realizacji zaplanowanych działań (wycieczki krajoznawcze, imprezy regionalne, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów charakterystycznych dla danego regionu, lekcje muzealne, nauka piosenek i podstawowych zwrotów w różnych językach Europy, międzynarodowe konkursy artystyczne i sportowe, tworzenie międzynarodowych gazetek i strony www, e-learning) uczestnicy nabędą nowych umiejętności uczenia się i nauczania, będą wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną do przekazywania i zdobywania wiedzy oraz ewaluacji wykonanych działań (współtworzenie strony www, kursy i szkolenia e-learningowe, profil projektu na Facebooku). Projekt będzie kształtował postawy tolerancji wobec różnic kulturowych Europy, postawy obywatelskie i tożsamość uczestników poprzez udział w życiu społeczności lokalnych; będzie integrował uczestników ze szkół partnerskich poprzez kontakty z wykorzystaniem TIK (posty na forum, strony www i FB, videokonferencje).
Cele:
- wymiana informacji i poszerzenie wiedzy o tradycjach i kulturze różnych regionów Europy,
- nawiązanie współpracy między małymi Europejczykami z różnych stron kontynentu, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, co pozwoli na integrację, znacznie wpłynie na poczucie wspólnoty europejskiej, a także na zrozumienie i poznanie odrębności narodów Europy,
- kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników pasje odkrywców i poszukiwaczy, ludzi otwartych na świat i jego odmienności,
- kształtowanie postaw obywatelskich poprzez udział w imprezach lokalnych o charakterze regionalnym, udział w zajęciach muzealnych, organizację wycieczek krajoznawczych,
- stworzenie i współprowadzenie strony internetowej projektu,
- zebranie dokumentacji fotograficznej działań i udostępnienie jej wszystkim uczestnikom poprzez stronę www projektu,
- zorganizowanie międzynarodowych konkursów artystycznych o tematyce regionalnej i kulturze krajów uczestniczących,
- stworzenie 4 międzynarodowych gazetek szkolnych (w języku angielskim i języku narodowym),
- przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli na temat tworzenia aplikacji e-learningowych i możliwości ich wykorzystania w ramach projektu oraz pracy zawodowej i samodoskonaleniu,
- stworzenie fotoksiążki dokumentującej działania szkół uczestniczących i przekazującej wiedzę o krajach i regionach, w których mieszkają partnerzy projektu,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o różnorodne zajęcia i wydarzenia nawiązujące do kultury i tradycji,
-zorganizowanie cyklu spotkań z osobami, które zajmują się zawodami związanymi z danym regionem w celu wskazania możliwości dalszego kształcenia,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się j. angielskim, a także rozwijanie zainteresowania innymi językami europejskimi w zakresie użycia podstawowych zwrotów ( a także liczb w zakresie 20) oraz językiem migowym (ze względu na udział w projekcie uczniów z angielskiej szkoły specjalnej),
- podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie możliwości wykorzystania TIK w uczeniu się i nauczaniu - międzynarodowe szkolenia nauczycieli w zakresie współtworzenia strony www projektu i wykorzystania narzędzi e-learningowych w uczeniu się, nauczaniu i ewaluacji działań,
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przedwczesnemu kończeniu nauki poprzez budowanie poczucia własnej wartości, wskazywanie dróg rozwoju i uczenie nowych metod uczenia się (e-learning),
- kształtowanie świadomości, że życie jest nauką, a ta jest do życia niezbędna.