Statut SP 11 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku

Lotha 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 59 33 • e-mail: • www: http://https://sp11slupsk.edupage.org/

Statut SP 11

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

W SŁUPSKU

Tekst jednolity

Słupsk 1 września 2019r.

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne. 4

Rozdział II Nazwa i typ szkoły. 4

Rozdział III Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji 5

Rozdział IV Organy Szkoły i ich kompetencje. 9

Rozdział V Organizacja Szkoły. 13

Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 18

Rozdział VII Uczniowie – prawa i obowiązki 21

Rozdział VIII Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. 24

Rozdział IX Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III. 32

Rozdział X Zasady oceniania zachowania uczniów.. 38

Rozdział XI Obrzędy, tradycje i zwyczaje Szkoły. 42

Rozdział XII Postanowienia końcowe. 43


Podstawa prawna:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

20. 11. 1989r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

3. Ustawa z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.

z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59).

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60).

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Podstawę prawną działalności Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku stanowi Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe, wydane do niej przepisy wykonawcze oraz niniejszy Statut.

§ 2

1. Ilekroć w dalszych zapisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 11 w Słupsku;

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59);

4) organach szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski;

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;

6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole;

7) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież spełniające obowiązek szkolny;

8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów) oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem.

Rozdział II
Nazwa i typ szkoły

§ 3

1. Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku.

2. Ustalona nazwa jest przez Szkołę używana w pełnym brzmieniu.

3. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Prof. Lotha 3, 76 – 200 Słupsk.

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Słupsk.

5. Adres organu prowadzącego: 76 - 200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku.

§ 4

1. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową.

2. Obwód Szkoły określa uchwała Rady Miejskiej w Słupsku.

3. Na podstawie regulaminu Prezydenta Miasta Słupska przyjmowane są do szkoły dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły.

4. Na pieczęciach i stemplach stosuje się pełne brzmienie nazwy Szkoły.

5. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną ze środków budżetu Miasta Słupska.

8. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

9. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

10. W Szkole może być prowadzona pedagogiczna działalność innowacyjna i eksperymentalna na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

11. Organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania mogą, za zgodą Dyrektora, prowadzić działalność opiekuńczo – wychowawczą w formie zajęć pozalekcyjnych, określoną w odrębnych przepisach.

12. Szkoła posiada własne logo.

Rozdział III
Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji

§ 5

1. Nadrzędnym celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów.

2. Szkoła umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

3. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, możliwości psychofizyczne oraz potrzeby.

4. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczo – profilaktyczny.

5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej poprzez:

1) rozbudzanie szacunku do kultury i tradycji narodowej,

2) obchody świąt i rocznic państwowych.

6. Cele Szkoły określa:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy,

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania

wychowawcze skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb

środowiska lokalnego szkoły.

§ 6

1. Szczegółowe zadania Szkoły z zakresie realizacji celów wymienionych w § 5 określa „Podstawa programowa kształcenia ogólnego”.

§ 7

1. W Szkole organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna polegająca na:

1) diagnozowaniu środowiska oraz potrzeb ucznia;

2) współpracy nauczycieli z rodzicami, pedagogiem, poradnią psychologiczno –pedagogiczną, instytucjami działającymi na rzecz rodziny;

3) opracowaniu i wdrażaniu przez zespoły nauczycieli indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

4) wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

5) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu: wychowawczo - profilaktycznego Szkoły;

6) umożliwieniu wydłużenia okresu kształcenia – do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 rok życia – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie.

2. Szczegółowe zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa „Regulamin udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku.

§ 8

1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła umożliwia uczniom zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach sportowych, konkursach, wycieczkach i innych w zależności od potrzeb uczniów, możliwości Szkoły oraz w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący.

2. Szkoła zapewnia bezpłatne kształcenie w zakresie szkolnych planów nauczania.

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

§ 9

1. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła:

1) uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie;

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

3) kształtuje postawy patriotyczne (również w wymiarze lokalnym);

4) rozwija samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i innych;

5) szanuje indywidualność uczniów oraz ich prawo do własnej oceny rzeczywistości w ramach przyjętych norm postępowania;

6) upowszechnia zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez zapewnienie odpowiednich warunków nauki, kształtowanie wśród uczniów odpowiedzialności za zdrowie, propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukację prozdrowotną;

7) sprzyja zachowaniom proekologicznym;

8) wdraża do dyscypliny i punktualności, wpaja zasady kultury życia codziennego;

9) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;

10) kształci i rozwija umiejętność bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;

11) uczy poszanowania symboli narodowych, tradycji własnego narodu, jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.

2. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, realizując program wychowawczo - profilaktyczny oraz zapewnia pomoc pedagoga i logopedy.

§ 10

1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega na:

1) omawianiu zasad i respektowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia;

2) sprawowaniu opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę;

3) sprawowaniu opieki w czasie przerw przez nauczycieli pełniących dyżury,

4) sprawowaniu opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek (za zgodą Dyrektora organizatorzy mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli lub rodziców);

5) realizacji zadań wychowania komunikacyjnego;

6) zapewnieniu dzieciom z klas I – III, a w szczególnych wypadkach z klas IV –VIII pobytu w świetlicy szkolnej;

7) umożliwieniu pozostawiania w Szkole podręczników i pomocy dydaktycznych;

8) umożliwieniu uczniom korzystania ze stołówki szkolnej;

9) zapewnieniu uczniom pomocy pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego;

10) właściwym oznakowaniu ciągów komunikacyjnych i umieszczeniu w widocznym miejscu planu ewakuacji Szkoły.

3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określa regulamin wycieczek.

4. Plan dyżurów nauczycielskich opracowuje komisja, zatwierdza Dyrektor.

§ 11

1. W celu określenia w Szkole warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę

przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii

społecznej ustala się:

1) w każdym przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez

ucznia obowiązujących w Szkole zasad niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli Szkoły z rodzicami ucznia;

2) rodzice ucznia zawiadamiani są o każdym przypadku rażącego naruszenia przez niego zasad obowiązujących w Szkole.

2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia Szkoła zapewnia mu podstawową opiekę medyczną (udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadomienie rodziców, opieka pielęgniarki, wezwanie pogotowia).

3. W klasie, w której dopuszczono się złamania obowiązujących w Szkole zasad, prowadzone są dodatkowe działania o charakterze profilaktycznym.

4. Działania interwencyjne i profilaktyczne mogą być prowadzone przez pracowników pedagogicznych Szkoły lub zaproszonych specjalistów.

5. Szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń określa „Regulamin postępowania w sytuacjach zagrożeń”.

§ 12

1. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów i osoby dorosłe bez wiedzy i zgody Dyrektora. Wyjątek stanowią sytuacje, takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji otwartej. Zgodę na nagrywanie wydaje Dyrektor.

§ 13

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

1) klasy I – III;

2) klasy IV – VIII;

3. Decyzje w sprawie obsady funkcji wychowawcy podejmuje Dyrektor.

4. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy:

1) z urzędu;

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;

3) na pisemny wniosek rodziców danego oddziału.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich rozpatrzenia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

§ 14

1. Formy opieki indywidualnej nad uczniami:

1) dzieci wymagające szczególnego nadzoru otacza opieką pedagog szkolny, współpracując z wychowawcą,

2) dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub problemami zdrowotnymi, trudnościami w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie indywidualne oraz nauczanie zindywidualizowane,

3) w przypadku uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe, nauczyciel jest zobowiązany do uwzględnienia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania pisemnych zaleceń poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

3. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Szkoła udziela pomocy w miarę posiadanych środków finansowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia dzieci oraz wykonywania obowiązku szkolnego.

2. Współdziałanie odbywa się poprzez:

1) zebrania ogólne Dyrektora z rodzicami,

2) spotkania wychowawców klas z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze w ramach wywiadówek i obowiązkowych zebrań,

3) indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami w ramach dni otwartej Szkoły, w tym czasie wszyscy nauczyciele obecni są w Szkole,

4) wizyty w Szkole rodziców na prośbę nauczyciela lub / i z inicjatywy rodziców.

3. Rodzic ma prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie, Szkole,

2) znajomości programów nauczania, przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzenia egzaminu po klasie ósmej,

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce swojego dziecka,

4) uzyskiwania informacji oraz porad w sprawach wychowania i dalszej edukacji dzieci, szczególnie od wychowawcy, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego i Dyrektora.

4. Rodzice powinni informować Szkołę o zainteresowaniach ucznia, trudnościach wychowawczych oraz stanie jego zdrowia.

5. Rodzice powinni poinformować Szkołę o nieobecności dziecka w Szkole, a po powrocie ucznia na zajęcia w ciągu tygodnia pisemnie usprawiedliwić jego nieobecność.

6. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określają „Procedury kontaktów i współpracy z rodzicami”.

§ 16

1. Szkoła współpracuje z uczelniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami

pozarządowymi zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział IV
Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 17

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

2. Wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia, z poszanowaniem prawa poszczególnych organów do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

3. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

4. W sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły, Dyrektor stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należą do kompetencji Dyrektora Szkoły,

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor Szkoły jest obowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ich ocenie,

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów lub strony sporu,

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor Szkoły informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

5. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powołany jest zespół mediacyjny. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu organu Szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole:

1) zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania,

2) strony sporu są obowiązane przyjąć rozstrzygniecie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne,

3) każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego Szkołę.

§ 18

1. Dyrektor, powołany zgodnie z odrębnymi przepisami, planuje, organizuje i nadzoruje statutową działalność Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor zarządza mieniem Szkoły w zakresie posiadanych pełnomocnictw.

3. Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) ustalanie zakresu obowiązków wicedyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,

4) monitorowanie, zapewnienie warunków do realizacji podstawy programowej,

5) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

6) podanie do publicznej wiadomości informacji o szkolnym zestawie podręczników, który będzie obowiązywać w danym roku szkolnym,

7) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka

8) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów,

9) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

10) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć,

11) opracowanie projektu planu finansowego Szkoły,

12) realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim

środkami zgodnie z przepisami regulującymi zasady gospodarki finansowej,

13) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły,

14) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

15) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

16) organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac

konserwacyjno – remontowych,

17) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

18) prawidłowe gospodarowanie mieniem Szkoły i zabezpieczenie go,

19) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim

uczniom oraz pracownikom Szkoły,

20) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego

porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,

21) stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i

innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i

opiekuńczej Szkoły.

5. Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły, a w szczególności:

1) kontroluje wykonanie przez rodziców obowiązku związanego ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,

3) niestosowanie się do realizacji obowiązku szkolnego, w tym rozumianego jako nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Dyrektor podejmuje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wniosek rodzica.

7. Dyrektor ponadto:

1) wydaje zarządzenia regulujące bieżące funkcjonowanie Szkoły,

2) wydaje decyzje w sprawach realizacji, bądź braku realizacji obowiązku szkolnego,

3) w celu zapewnienia prawidłowości działalności Szkoły spośród jej pracowników powołuje zespoły samoształceniowe i problemowo - zadaniowe,

4) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

5) współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i innych pracowników:

1) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników,

2) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych pracownikom Szkoły,

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,

4) powołuje opiekuna stażu dla nauczycieli rozpoczynających awans zawodowy.

9. Dyrektor zapewnia na bieżąco przepływ informacji między organami Szkoły.

§ 19

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji statutowych

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w

Szkole, a jej przewodniczącym jest Dyrektor.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa uchwalony przez nią regulamin, który

nie może być sprzeczny ze Statutem, normujący w szczególności:

1) tryb przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady

Pedagogicznej,

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3) kompetencje przewodniczącego,

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady osób niebędących członkami tego

organu.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz

analizą i oceną realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Szkoły,

3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,

4) w miarę potrzeb.

6. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej obejmują:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i

pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Szkoły,

3) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski Dyrektora odnośnie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli

i innych pracowników Szkoły,

5) szkolny zestaw programów nauczania,

6) inne sprawy związane z funkcjonowaniem Szkoły.

8. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach,

2) może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska osób

zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,

3) czuwa nad poziomem nauczania i wychowania oraz prawidłową organizacją nauki

i pracy w Szkole.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy jej członków.

10. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy Rady Pedagogicznej, aby nie

naruszać dobra osobistego uczniów, ich rodziców i pracowników Szkoły.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 20

1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców, w której skład wchodzi po

jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas

zebrania rodziców uczniów danego oddziału.

2. Rada Rodziców działa w oparciu o przyjęty do realizacji regulamin, który jest zgodny ze

Statutem Szkoły.

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzącego

Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi

wszystkich sfer funkcjonowania Szkoły.

4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek oraz innych

źródeł z przeznaczeniem na wspieranie działalności statutowej Szkoły.

5. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo -

profilaktycznego Szkoły,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

wychowania,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.

§ 21

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) zarząd Samorządu Uczniowskiego,

2) samorządy klasowe lub ich przedstawiciele.

3. Władze Samorządu Uczniowskiego tworzą:

1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2) zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

3) sekretarz.

4. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego wobec organów Szkoły.

5. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa uchwalony przez

uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym regulamin, który nie może być

sprzeczny ze Statutem.

6. Dyrektor za pośrednictwem opiekunów współpracuje z organami Samorządu Uczniowskiego

oraz zapewnia im organizacyjne i lokalowe warunki działania.

7. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie

we wszystkich określonych w Statucie sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących

następujących praw uczniów:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,

3) prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych

proporcji między realizacją programu nauczania i wychowania, a możliwością

rozwijania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi,

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział V
Organizacja Szkoły

§ 22

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok

szkolny.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

3. Podział roku szkolnego na semestry wyznacza śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady

Pedagogicznej.

4. Rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia.

5 Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może w danym roku szkolnym ustalić

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze do 8 dni.

6. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia

opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

7. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) arkusz organizacji Szkoły,

2) tygodniowy rozkład zajęć,

3) plan pracy Szkoły.

8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ

prowadzący.

9. Organizację stałych obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy

rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji

Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

10. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie kształcenia

zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym i w systemie klasowo - lekcyjnym na

drugim etapie edukacyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych,

nie jednak dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

12. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia

wyznaczone szkolnym planem nauczania, szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala

nauczyciel.

13. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

14. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem

nauczania,

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

3) zajęcia logopedyczne,

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w miarę posiadanych

środków. Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

15. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także:

1) zajęcia religii lub etyki,

2) zajęcia wychowania do życia w rodzinie,

3) zajęcia z doradztwa zawodowego.

16. Za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady

Rodziców Dyrektor może zorganizować dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza

się:

1) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

17. Zajęcia mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

18. Zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo –

lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także

podczas wycieczek i wyjazdów.

19. O uczestnictwie uczniów w zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie decydują ich

rodzice, składając w roku szkolnym, w którym dziecko rozpoczyna naukę w Szkole, pisemne

oświadczenie.

20. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie

na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor na

podstawie odrębnych przepisów.

21. Dyrektor organizuje nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami.

22. Szkoła używa e - dziennika jako dziennika dokumentującego proces edukacyjny ucznia.

§23

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Oddział może być dzielony na grupy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§24

1. Szkoła na drugim poziomie edukacyjnym może organizować naukę w oddziałach

sportowych.

2. Uczniowie zostają zakwalifikowani do oddziałów sportowych na podstawie egzaminu

sprawnościowego za zgodą rodzica.

§25

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest

wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych

potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§26

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi

przepisami.

§ 27

1. Zajęcia w pracowni komputerowej, pracowni fizycznej i chemicznej w sali gimnastycznej, na

boisku wielofunkcyjnym, w świetlicy szkolnej prowadzone są zgodnie z ustalonymi

regulaminami stanowiącymi odrębne dokumenty i udostępnionymi w widocznym miejscu.

§ 28

1. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonalenia

warsztatu nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, uczestniczy

w przygotowaniu uczniów do samokształcenia.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;

rodzice, a także inne osoby za zgodą Dyrektora lub na zasadach określonych w regulaminie.

3. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

4. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć,

by zapewnić możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i po ich

zakończeniu.

5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin wypożyczalni, czytelni oraz

czytelni multimedialnej.

6. Do zadań biblioteki i zakresu działań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie

z potrzebami,

2) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych

w Szkole,

4) podejmowanie form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

udostępnianie zbiorów czytelnikom,

5) przysposobienie uczniów do samokształcenia, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, informacyjnych oraz kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

6) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno

– komunikacyjnymi,

7) działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów,

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

9) bieżąca współpraca z innymi nauczycielami, organami Szkoły, rodzicami oraz innymi

bibliotekami zgodnie z potrzebami i w różnym zakresie,

10) przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z odrębnymi

przepisami.

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który:

1) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych,

2) zapewnia odpowiednie warunki realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych

biblioteki.

§ 29

1. W szkole działa świetlica, która jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej

działalności Szkoły.

2. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci, które ze względu na czas pracy swoich rodziców

lub dojazd do Szkoły, nie mają zapewnionej opieki.

3. Rodzice są zobowiązani osobiście zapisać dziecko do świetlicy na dany rok szkolny:

1) wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy;

2) zapoznać się z regulaminem funkcjonowania świetlicy.

4. Świetlica jest czynna zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora.

5. Do zadań świetlicy należy:

1) opieka nad uczniami,

2) rozwijanie ich uzdolnień i umiejętności.

6. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25

uczniów.

7. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają
sprawozdania ze swojej działalności.

8. Wychowawca świetlicy odpowiada za:

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

2) całokształt pracy wychowawczo – opiekuńczej,

3) opracowanie zakresu czynności pracowników świetlicy,

4) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy.

9. Wychowawca świetlicy:

1) wspiera realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły,

2) rozwija zainteresowania i zamiłowania wychowanków, stosując różnorodne formy

zajęć,

3) wykazuje troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę wychowanków,

4) dba o estetyczny wygląd pomieszczeń,

5) utrzymuje systematyczne kontakty z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem

i pielęgniarką.

10. Realizacja zadań świetlicy odbywa się poprzez:

1) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów,

2) prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo (zabawy ruchowe, spacery),

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o

rozpoznanie potrzeb uczniów,

4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,

6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

10. Świetlica prowadzi dzienniki, w których odnotowywane są tematy zajęć oraz imiona i

nazwiska dzieci przypisanych do danej grupy. Obecność wychowanków w świetlicy

dokumentowana jest według stworzonego przez szkolną świetlicę systemu kontroli

obecności dzieci.

11. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin.

12. Bezpośredni nadzór nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor.

§ 30

1. Pedagog szkolny prowadzi poradnictwo dla uczniów, wychowawców i innych nauczycieli

oraz rodziców dotyczące problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Jest ogniwem łączącym w kontaktach z psychologami współpracującymi ze Szkołą dla

rozwiązywania problemów uczniów z klas I – III i IV – VIII oraz poradnią psychologiczno –

pedagogiczną.

3. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń

szkolnych poprzez:

1) analizę sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów,

2) realizację zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej,

3) wspieranie działań wychowawczych podejmowanych przez rodziców poprzez rozmowy, udzielanie wskazówek i konsultacje z odpowiednimi instytucjami,

4) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.

4. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,

rodziców i nauczycieli.

5. Współpracuje z instytucjami wspierającymi działania Szkoły.

6. Kieruje uczniów wymagających pomocy do odpowiednich instytucji.

7. Prowadzi indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami przeżywającymi różnorodne

trudności związane z sytuacją szkolną bądź rodzinną.

8. Koordynuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo

profilaktycznego Szkoły.

9. Prowadzi działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

10. Nadzór nad pracą pedagoga sprawuje Dyrektor.

§ 31

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego zadaniem

jest:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia,

2) gromadzenie , aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

3) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej,

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa

zawodowego.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę

i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela,

lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 2.

4. Nadzór nad pracą doradcy zawodowego sprawuje Dyrektor.

§ 32

1. W Szkole mogą być realizowane działania w zakresie wolontariatu, których zadaniem jest:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,

2) zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy

innym,

3) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na

potrzeby innych,

4) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia szkolnego i środowiska

naturalnego,

5) wypracowanie systemu włączania dzieci do bezinteresownych działań,

wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk

oczekujących pomocy pod opieką nauczyciela,

6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

7) promocja idei wolontariatu w Szkole.

§ 33

1. W Szkole funkcjonuje stołówka prowadzona przez firmę zewnętrzną.

2. Do korzystania z obiadów podawanych w stołówce szkolnej są uprawnieni uczniowie

Szkoły.

3. Stołówka wydaje również obiady uczniom pochodzącym z rodzin wymagających pomocy

materialnej, refundowane przez instytucje, osoby prywatne.

§ 34

1. W Szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej, w którym pracę świadczy pielęgniarka zatrudniona w ramach indywidualnego kontraktu z NFZ realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami Szkoły.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 35

1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni – nauczyciele oraz niepedagogiczni – pracownicy administracji i obsługi. Zasady zatrudnienia pracowników określają odrębne przepisy.

2. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 36

1. Wicedyrektor Szkoły powołany jest i odwoływany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii

Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

2. Wicedyrektor w szczególności sprawuje nadzór nad:

1) pracą dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli,

2) realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych,

3) realizacją zadań dodatkowych nauczycieli,

4) pracą zespołów nauczycieli,

5) realizacją zajęć pozalekcyjnych,

6) pracą biblioteki i świetlicy,

7) realizacją przez studentów praktyk pedagogicznych na terenie Szkoły.

3. Wicedyrektor organizuje i kontroluje realizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz

prowadzi dokumentację z tym związaną.

4. Wicedyrektor kontroluje prowadzoną przez nauczycieli dokumentację przebiegu nauczania.

5. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.

§ 37

1. Nauczyciel obowiązany jest do:

1) rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz

podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

2) prawidłowej organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,

3) prowadzenia wymaganej dokumentacji przebiegu nauczania, pracy,

4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

5) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

6) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,

7) indywidualizowania pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

8) dostosowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia

poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych do indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia objętego

w Szkole pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

9) eliminowania negatywnych zachowań uczniów,

8) natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

9) dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z

ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i

światopoglądów, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego

człowieka,

10) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swojej wiedzy

poprzez pracę własną, udział w zespołach przedmiotowych, zadaniowych i innych

pozaszkolnych formach dokształcania.

2. Nauczyciele, prowadząc pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, odpowiedzialni

są za:

1) jakość i efekty swojej pracy,

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu

o rozpoznanie potrzeb uczniów,

5) bezstronność i obiektywizm w bieżącym ocenianiu wiedzy i umiejętności uczniów

z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny,

6) bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć

lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych, pełniąc dyżury według

obowiązującego w Szkole regulaminu i planu dyżurów,

7) pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, estetyczny wygląd pomieszczeń szkolnych,

8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy

merytorycznej.

3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły samokształceniowe, międzyprzedmiotowe lub inne

zespoły problemowo – zadaniowe.

4. Pracą zespołów kieruje przewodniczący / lider lub koordynator powołany przez Dyrektora.

5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują w szczególności:

1) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,

2) współdziałanie w uzupełnianiu pomocy dydaktycznych,

3) współpracę w celu realizacji zadań wynikających z koncepcji pracy Szkoły.

6. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania

problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.

7. W skład zespołu wchodzą:

1) pedagog szkolny,

2) wychowawca lub wychowawcy klas,

3) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

8. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych,

2) powoływanie komisji wychowawczych,

2) ocena sytuacji wychowawczej Szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych Radzie Pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, jego stałe
monitorowanie i ewaluacja.

§ 38

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z uczących w tym

oddziale nauczycieli zwanemu dalej wychowawcą.

2. Do zadań wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w

szczególności:

1) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3) ustalenie oceny zachowania ucznia,

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie bieżących problemów związanych z nauką i wychowaniem,

6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

7) utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów oraz

informowanie ich o wszystkich sprawach dotyczących życia szkolnego ucznia, w tym w szczególności, o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego wychowanka,

2) wspiera uczniów mających trudności w nauce lub w kontaktach rówieśniczych,

3) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego integrujące uczniów,

4) ustala wspólnie z uczniami treść i formy zajęć tematycznych na godzinach

z wychowawcą,

5) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole dokumentami,

6) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynując ich działania

wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji

szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń

szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

7) współpracuje z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo –

wychowawczych ich dzieci, realizacji zadań wychowawczych oraz włączania ich

w sprawy klasy i Szkoły,

8) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą, doradcą zawodowym i innymi

specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ucznia,

9) organizuje spotkania z rodzicami / prawnymi opiekunami.

4. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej dokumentacji swojej pracy.

§ 39

1. W Szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

2. Pedagog jest koordynatorem do spraw bezpieczeństwa uczniów.

3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów,

rodziców) w zakresie bezpieczeństwa,

2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w

szkole szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktycznego,

3) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki szkoły procedur postępowania

w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,

4) pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami

(policja, sąd dla nieletnich, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami

działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,

5) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

§ 40

1. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego

funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określony jest w

zakresach czynności ustalonych przez Dyrektora.

§ 41

1. Nauczyciel lub inny pracownik Szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

Rozdział VII
Uczniowie – prawa i obowiązki

§ 42

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia

rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do każdej klasy, jeżeli szkoła

dysponuje wolnymi miejscami i jeżeli taka sytuacja nie wpłynie na pogorszenie warunków

nauczania uczniom z obwodu Szkoły.

§ 43

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy,

2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym,

3) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,

4) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy

wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości

dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

5) przedstawiania wychowawcy klasy, innym nauczycielom, Dyrektorowi swoich

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi,

6) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i

koleżeńskich,

7) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły, nie może to jednak uwłaczać

niczyjej godności osobistej,

8) inicjatywy społecznej i obywatelskiej, może należeć do wybranej przez siebie

organizacji ideowo – wychowawczej lub społecznej,

9) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych – udokumentowana

działalność pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością w Szkole,

10) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych

imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

11) opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

12) jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności;

oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i

umiejętności; zachowanie się w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie,

13) powiadamiania go z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych

sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden

sprawdzian obejmujący treści z całego działu (lub dużej części działu) programu

nauczania, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa w klasach IV - VI i nie więcej

niż trzy w klasach VII - VIII;

14) dodatkowej pomocy nauczyciela wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem

materiału,

15) odwoływania się od decyzji wychowawcy do Dyrektora,

16) w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię

psychologiczno – pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania

indywidualnego lub zindywidualizowanego,

17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

księgozbioru biblioteki zgodnie z odrębnymi przepisami i zawsze pod opieką

nauczyciela.

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i

obowiązujących Regulaminach, a w szczególności zobowiązany do:

1) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć oraz przybywania na nie

punktualnie,

2) systematycznego przygotowywania się do zajęć, aktywnego udziału w lekcjach oraz

uzupełnienia braków wynikających z absencji,

3) zachowania należytej uwagi w czasie zajęć lekcyjnych, nieutrudniania innym

uczniom aktywnego w nich uczestnictwa,

4) przestrzegania obowiązujących w Szkole regulaminów i procedur,

5) aktywnego działania w celu rozwijania własnej osobowości, zdobywania wiedzy

i umiejętności na miarę swoich możliwości,

6) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli

i innych pracowników Szkoły,

7) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad

poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,

8) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje

Szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, dbania o piękno mowy

ojczystej,

10) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom

Samorządu Uczniowskiego,

11) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

12) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

13) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu

powierzającego,

14) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,

15) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów (uczeń nie pali tytoniu, nie

pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających), nie stosuje

wobec kolegów przemocy słownej, fizycznej i emocjonalnej,

16) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,

17) dostarczania usprawiedliwień w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do Szkoły

z podaniem okresu nieobecności ucznia w Szkole, usprawiedliwienia muszą być

napisane przez rodziców.

4. Uczniowi nie wolno opuszczać samowolnie sali lekcyjnej i terenu Szkoły w czasie lekcji i

przerw.

5. Uczeń zmieniający lub kończący Szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą na zasadach

określonych przez Dyrektora Szkoły.

6. Na terenie Szkoły uczeń ma obowiązek nosić schludny i stosowny do okoliczności strój.

7. Strój odświętny, obowiązujący wszystkich uczniów podczas najważniejszych uroczystości

szkolnych powinien być w kolorystyce biało - granatowej lub biało - czarnej. Na strój galowy

nie mogą składać się dresy, buzy sportowe itd. Za najważniejsze uroczystości szkolne

uznajemy:

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

2) Dzień Edukacji Narodowej,

3) sprawdzian po szkole podstawowej,

4) inne uznane, ważne wydarzenia.

§ 44

1. W Szkole obowiązują Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, które stanowią

odrębny dokument.

§ 45

1. Na terenie Szkoły obowiązują określone warunki korzystania przez uczniów, nauczycieli

i pracowników z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Za wniesiony

do szkoły telefon i inne urządzenia multimedialne Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz

rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody

zainteresowanych z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Na wniosek rodziców i za zgodą wychowawcy klasy oraz Dyrektora Szkoły w sytuacjach

szczególnie uzasadnionych, uczeń może korzystać na terenie Szkoły z telefonu

komórkowego na ustalonych odrębnie warunkach.

4. Za sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust.3, uznaje się, m.in.: zły stan

zdrowia ucznia, zmianę planu zajęć, duża odległość zamieszkania ucznia od Szkoły in,

5. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne mogą być wykorzystywane przez

uczniów na lekcjach w celach edukacyjnych za zgodą nauczyciela lub na jego polecenie.

W tej sytuacji nie jest wymagana zgoda Dyrektora.

§ 46

1. Uczeń ma prawo złożyć skargę do nauczyciela, pedagoga szkolnego, opiekuna Samorządu

Uczniowskiego w przypadku naruszenia jego praw przez innego ucznia.

2. Pracownicy pedagogiczni, do których wpłynęła skarga, są zobowiązani do zbadania sprawy

poprzez przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z osobami zaangażowanymi w konflikt.

3. W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego

uczeń lub w jego imieniu rodzic ma prawo złożyć do Dyrektora skargę na piśmie zawierającą

opis sytuacji i konkretne zarzuty. Dyrektor jest zobowiązany zbadać sprawę i w trybie

administracyjnym udzielić odpowiedzi.

§ 47

1. Uczeń jest nagradzany za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce oraz postawę godną naśladowania,

2) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego,

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach,

reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

4) osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną,

5) co najmniej roczną systematyczną pracę w wolontariacie szkolnym.

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę na forum klasy,

2) pochwałę na forum Szkoły,

3) list gratulacyjny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,

4) dyplom uznania,

5) wręczenie dyplomu lub nagrody przez Dyrektora w obecności uczniów i rodziców,

6) nagrodę rzeczową,

7) pozytywnie wyróżniający się uczeń klas I - III otrzymuję odznakę „Wzorowy uczeń”,

8) świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów klas IV – VIII za średnią ocen co najmniej

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

9) za średnią ocen co najmniej 5, 0 oraz wzorową ocenę zachowania uczeń klas
IV – VII otrzymuje odznakę „Srebrna Tarcza”,

10) za średnią ocen co najmniej 5, 0 oraz wzorową ocenę zachowania uczeń klasy VIII
otrzymuje odznakę „Złota Tarcza”,

11) za szczególne osiągnięcia absolwent Szkoły zostaje wpisany do Księgi Absolwentów.

§ 48

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom

szkolnym uczeń może być:

1) upomniany przez wychowawcę klasy na forum klasy,

2) upomniany przez Dyrektora lub otrzymuje naganę Dyrektora,

3) pozbawiony pełnionych funkcji w klasie lub w Szkole,

4) może mieć zabronione uczestnictwo w imprezach klasowych, szkolnych,

wycieczkach i in.,

5) przeniesiony do innej, równorzędnej klasy w tej samej Szkole.

2. Dyrektor może wystąpić do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie

ucznia do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków i gdy zmiana

środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na jego postawę.

3. Zastosowana zapisów ust.2 powinno być adekwatne do popełnionego uchybienia i nie

może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

4. O informuje się zastosowanych środkach z ust. 2 wychowawca lub Dyrektor informuje

rodziców ucznia.

5. Uczeń, rodzice mogą odwołać się od powyższego, w formie pisemnej, do:

1) wychowawcy klasy,

2) Dyrektora,

3) Pomorskiego Kuratora Oświaty.

6. Od zastosowanych powyżej środków, rodzicowi ucznia, w ciągu 7 dni, przysługuje prawo

wniesienia uzasadnionego, pisemnego wniosku do Dyrektora Szkoły o ponowne

rozpatrzenie sprawy. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje

rodzica na piśmie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej

oraz Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział VIII
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 49

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w

Szkole programów nauczania.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków.

§ 50

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) monitorowanie bieżącej pracy ucznia,

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

oraz o postępach w tym zakresie,

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym,

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

4) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

5) wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny,

6) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

7) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w

nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,

8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej,

9) budowanie przez Szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań

adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

§ 51

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) sformułowane przez nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania

wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalone kryteria oceniania zachowania w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

zachowania.

2. Uczeń otrzymuje oceny:

1) bieżące,

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

§ 52

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocen klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na

czas określony przez nauczyciela.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,

egzaminu poprawkowego, dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do

wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez Dyrektora. Z dokumentacji uczeń lub rodzic mają

prawo sporządzać notatki, nie dopuszcza się kopiowania ani fotografowania.

7. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno –

terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie

tego orzeczenia,

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego zaświadczenie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –

na podstawie tej opinii.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a przypadku wychowania fizycznego –

także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz

sportu szkolnego i kultury fizycznej.

9. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach

wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia o ograniczonych możliwościach

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanego przez lekarza, na czas określony w tym

zaświadczeniu.

10. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na

podstawie zaświadczenia o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach

wydanego przez lekarza, na czas określony w zaświadczeniu.

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 10, uniemożliwia

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz

jak powinien dalej się uczyć.

13. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

opisowymi.

14. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne w klasach IV – VIII odbywa się na zasadach określonych w

przedmiotowych systemach oceniania i według następującej skali:

1) stopień celujący – 6,

2) stopień bardzo dobry – 5,

3) stopień dobry – 4,

4) stopień dostateczny – 3,

5) stopień dopuszczający – 2,

6) stopień niedostateczny – 1.

15. Ocenami pozytywnymi są stopnie: 2,3,4,5,6.

16. Oceną negatywną jest stopień niedostateczny (1)

17. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie (+) i (-).

18. Symbol „nb” informuje o nieobecności ucznia na kartkówce, sprawdzianie lub innej formie
sprawdzenia wiedzy i umiejętności, do której uczeń był zobowiązany.

19. Oceny odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.

20. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

21. W klasach IV – VI w ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się maksymalnie 2 sprawdziany
wiadomości obejmujące więcej niż 3 ostatnie tematy.

22. W klasach VII – VIII w ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się maksymalnie 3 sprawdziany

wiadomości obejmujące więcej niż 3 ostatnie tematy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą

uczniów może się odbyć więcej sprawdzianów.

23. Sprawdzian wiadomości obejmujący zakres materiału obejmującego więcej niż 3 ostatnie
lekcje, musi być zapowiedziany i wpisany do dziennika co najmniej na tydzień przed
planowanym terminem. Jeżeli w wyznaczonym terminie sprawdzian wiadomości nie odbył

się z przyczyn niezależnych, może być przeprowadzony na najbliższych planowanych

zajęciach z nauczycielem danego przedmiotu.

24. Uczniowie podlegają ocenianiu w systemie procentowym z przełożeniem na oceny w skali

od 1 do 6 według następujących kryteriów (o ile pozwala na to specyfika przedmiotu):

1) stopień celujący: 100% plus zadanie dodatkowe,

2) stopień bardzo dobry: 91% - 100%,

3) stopień dobry: 76% - 90%,

4) stopień dostateczny: 51% - 75%,

5) stopień dopuszczający: 31% - 50%,

6) stopień niedostateczny: 0% - 30%.

25. Termin oceny i zwrotu uczniom ocenionych prac pisemnych nie powinien być dłuższy niż 14
dni.

26. Uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian wiadomości (sprawdzian, kartkówkę), na którym
nie był obecny, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nieobecność w wyznaczonym
terminie, jeżeli nie wynika z udokumentowanej choroby lub innej sytuacji losowej –

powoduje, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.

27. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) w

ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania ocenionej pracy z zastrzeżeniem ust 33.

28. Przy poprawianiu ocen obowiązuje procedura: ocena poprawiana ma wagę 1, ocena z
poprawy (uzyskana na konsultacjach) – wagę zgodną ze swoją klasyfikacją. Jeżeli uczeń był

na konsultacjach, a nie poprawił oceny to w e-dzienniku obok oceny właściwej stawia

się (-).

29. Praca pisemna (sprawdzian, kartkówka) może być poprawiona tylko jeden raz w

wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

30. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy pisemnej (sprawdzian,
kartkówka) –uczeń ma obowiązek zaliczyć tę prace pisemną, ale bez możliwości poprawy
oceny.

31. Nauczyciel ma prawo do sprawdzania wiadomości i umiejętności wszystkich uczniów danej
klasy z trzech ostatnich tematów w formie ustnej i pisemnej (tzw. kartkówki bez

zapowiedzi).

32. W porozumieniu i po uzgodnieniu z nauczycielem uczeń ma prawo do systematycznego
poprawiania cząstkowych ocen, szczególnie niedostatecznych.

33. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy ucznia przez nauczyciela podczas pracy
pisemnej (tzw. ściąganie), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z danej pracy, bez

możliwości jej poprawy.

34. W przypadku zapisów nie ujętych w niniejszym regulaminie osiągnięć edukacyjnych uczniów
należy stosować zapisy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

§ 53

1. Klasyfikacji uczniów dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego:

1) klasyfikacja śródroczna – nie później niż pięć dni przed ustalonym przez Dyrektora

terminem zakończenia zajęć w pierwszym półroczu,

2) klasyfikacja roczna i końcowa – nie później niż pięć dni przed terminem zakończenia

roku szkolnego.

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I – III z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. W klasach IV – VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania.

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.

5. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja śródroczna i roczna, począwszy od klasy IV, polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest zobowiązany wykazać się umiejętnościami z zakresu pierwszego półrocza w terminie i formie określonej przez nauczyciela, z tym że Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

9. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną rodzice zostają powiadomieni o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

10. Zawiadomienie musi mieć formę potwierdzoną podpisem, a w razie nieobecności rodziców na spotkaniu z rodzicami wychowawca klasy informację przesyła listem poleconym, a dokumentację przechowuje co najmniej 7 dni od terminu zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

11. Za powiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

12. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej nie później niż jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 24.

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

16. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 21.

17. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

18. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

19. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

20. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych w danym roku szkolnym.

21. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

22. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 21 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 20. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.

23. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący

komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

24. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 23 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.

25. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 21 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

26. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

27. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

28. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 23

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 21

4) zadania (pytania) sprawdzające,

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

29. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

30. Do protokołu o którym mowa w ust. 29, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

31. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.22 pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

32. Przepisy ust. 20 – 30 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

33. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem ust. 15 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

34. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

35. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 33, powtarza ostatnią klasę.

36. Uczeń, który nie ukończył Szkoły, nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły.

§ 54

1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania o jeden stopień wyższą niż przewidywana:

1) uczeń, rodzic składa podanie do nauczyciela danego przedmiotu lub wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej,

2) uczeń, rodzic składa, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie rocznej, podanie do wychowawcy klasy zawierające uzasadnienie będące podstawą do ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.

2. Nauczyciel, wychowawca jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora o wpłynięciu podania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 1 pkt 2.

3. Nauczyciel przedmiotu (z wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego) przygotowuje zestaw zadań obejmujący treści z całego roku szkolnego i zgodny z określonymi w przedmiotowym systemie oceniania wymaganiami koniecznymi do uzyskania oceny, o jaką ubiega się uczeń.

4. Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w terminie wskazanym przez nauczyciela nie krótszym niż trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

5. W przypadku niespełnienia przez ucznia wymagań niezbędnych do uzyskania oceny o jaką się ubiega, nauczyciel wystawia uczniowi przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną.

6. W przypadku ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z: techniki, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego oraz roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania Dyrektor powołuje komisję.

7. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z: techniki, plastyki, muzyki

i wychowania fizycznego:

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

b) inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

8. Komisje, o których mowa w ust. 7 pkt 1, analizują wysiłek ucznia wkładany w poziom spełniania przez ucznia norm społecznych i ustalają ocenę, formułując uzasadnienie.

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3. i komisje, o których mowa w ust. 7, sporządzają protokół, który łącznie z podaniem stanowi dokumentację Szkoły.

§ 55

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców zgłoszony do Dyrektora.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki.

5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, informatyka, technika i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

6. Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 56

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z: plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek

komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział IX
Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III


§ 57

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa siew ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

§ 58

1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania.

2. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną rodzice zostają powiadomieni o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust.4.

4. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

5. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 59

1. W procesie oceniania brane są pod uwagę następujące obszary:

1) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka o opanowaniu materiału edukacyjnego,

2) stopień opanowania materiału edukacyjnego,

3) stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności,

4) umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów,

5) umiejętność rozwiązywania problemów,

6) postępy dziecka w rozwoju społeczno- emocjonalnym,

7) osobiste sukcesy dziecka.

2. W formułowaniu oceny opisowej nauczyciel wykorzystuje:

1) ocenianie bieżące,

2) Indywidualne karty szkolnych osiągnięć ucznia uwzględniające wszystkie sfery jego rozwoju,

3) teczki prac uczniowskich (prace plastyczne, karty pracy, dyplomy itp.).

3. Uczeń otrzymuje informację o tym co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować i co rozwijać. W ocenie bieżącej stwierdzamy w szczegółach:

1) co dziecko wykonało,

2) co potrafi,

3) ile potrafi,

4) czego nie umie,

5) jak powinien się dalej uczyć.

4. Dziecko otrzymuje informację w trakcie wykonywania zadania lub też po jego wykonaniu.

5. Półroczna ocena opisowa stanowi rejestr opanowanych umiejętności konkretnego ucznia i jest ona przekazywana rodzicom.

6. Ocenianie śródroczne ma charakter ogólny i informuje o nabywaniu poszczególnych umiejętności, o specjalnych uzdolnieniach i ewentualnych trudnościach.

7. Roczna ocena opisowa jest konstruowana w formie świadectwa.

8. Ocenianie końcoworoczne jest podsumowaniem poziomu osiągniętych wiadomości, umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu uzdolnień.

9. Arkusz oceny opisowej zawiera:

1) śródroczna ocenę opisową ucznia,

2) indywidualna kartę oceny zachowania,

3) indywidualna kartę osiągnięć ucznia z języka angielskiego.

§ 60

1. Ocena bieżąca obejmuje formę nagradzania słownego oraz następującą formę zapisu:

1) ZNAKOMICIE (6)- uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się bardzo dużą aktywnością twórczą, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu nieznanych dotąd problemów, posiadł wiedzę i umiejętności stawiane przez podstawę programową, wykazuje się samodzielnością i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz zainteresowania, jest niezwykle zaangażowany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych.

2) BARDZO DOBRZE (5)- uczeń spełnia wymagania stawiane przez podstawę

programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną

wiedzę do rozwiązywania problemów w znanych sytuacjach, wykazuje duże

zaangażowanie w wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zajęć

dydaktycznych.

3) DOBRZE (4)- uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, poprawnie

stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i

praktyczne, wykazuje przeciętne zaangażowanie w wywiązywanie się z

obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych.

4) WYSTARCZAJACO (3)- uczeń ma problemy ze spełnianiem niektórych

podstawowych wymagań programowych, orientuje się w zadaniach i

problemach, ma podstawowy zasób wiadomości i umiejętności, ale często

potrzebuje ukierunkowania i pomocy ze strony nauczyciela, wymaga częstego

wsparcia i motywacji w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z

podstawy programowej.

5) TRZEBA JESZCZE POPRACOWAĆ (2)- uczeń spełnia minimalne wymagania programowe, osiągnął to przy bardzo częstej pomocy nauczyciela, niechętnie angażuje się w wywiązywanie z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych.

6) TRZEBA SPRÓBOWAĆ PONOWNIE (1)- uczeń nie spełnia minimalnych wymagań

programowych, wykazuje się brakiem zaangażowania w wywiązywanie się z

obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych. Nie chce współpracować z

nauczycielem, odmawia skorzystania z oferowanej pomocy.

2. Uczeń ma zawsze ma szansę na poprawę poziomu swoich umiejętności i wiadomości oraz zaprezentowanie ich nauczycielowi. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek oraz aktywność wkładane przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. Progi procentowe na poszczególne poziomy osiągnięć - sprawdziany:

Próg procentowy

Poziom osiągnięć

100%

6

99% - 90%

5

89% - 75%

4

74% - 51%

3

50% - 36%

2

35% - 0%

1

Ilość błędów

Poziom osiągnięć

0

6

1

5

2 - 3

4

4 - 5

3

6 - 7

2

powyżej 7

1

4. Za jeden błąd uznaje się jeden błąd ortograficzny lub dwa błędy literowe lub dwa błędy interpunkcyjne (nie dotyczy klasy pierwszej). Ilości dopuszczalnych błędów na poszczególne poziomy osiągnięć w pisaniu ze słuchu:

§ 61

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi:

1) nauczyciel ocenia zachowanie uczniów na bieżąco ustnie lub pisemnie i notuje swoje spostrzeżenia wg własnej inwencji;

2) podsumowując zachowanie ucznia nauczyciel określa, czy uczeń respektuje, czy nie zawsze respektuje normy etyczne i zasady współżycia społecznego. Na tej podstawie ustala jedną śródroczną i jedną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

3) nauczyciel dokonuje śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie oceny opisowej, którą zapisuje w opracowanym arkuszu obserwacyjnym;

2. Nauczyciel dokonuje śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w danych obszarach stosując opracowane wyznaczniki oceny opisowej.

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w tym:

a) przygotowanie do zajęć dydaktycznych,

b) odpowiedni strój uczniowski,

c) punktualność,

d) sumienna praca na lekcji,

e) przestrzeganie regulaminów szkolnych (biblioteki, świetlicy i innych),

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, a w tym:

a) poszanowanie mienia szkolnego,

b) działania na rzecz społeczności szkolnej,

c) udział w akcjach charytatywnych,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, a w tym:

a) znajomość hymnu, symboli narodowych i szkolnych,

b) udział w akademiach i uroczystościach szkolnych,

c) godne reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, uroczystościach miejskich i środowiskowych,

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej, a w tym:

a) posługiwanie się poprawną polszczyzną,

b) dbanie o kulturę słowa,

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w tym:

a) znajomość i przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów,

b) bezpieczne zachowywanie się podczas przerw międzylekcyjnych,

c) znajomość i przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania,

d) dbałość o higienę osobistą,

6) Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, a w tym:

a) ubieranie się stosowne do sytuacji,

b) poprawne zachowanie w szkole i podczas wyjść poza szkołę,

7) Okazywanie szacunku innym, a w tym:

a) stosowanie zwrotów grzecznościowych,

b) przejawianie koleżeńskości, tolerancji, prawdomówności, uczciwości i chęci pomocy,

c) nawiązywanie pozytywnych i kulturalnych relacji osobami dorosłymi i rówieśnikami,

d) nieużywanie wulgaryzmów i przezwisk,

e) właściwe komunikowanie się: udzielanie odpowiedzi, reagowanie na polecenia i prośby, sygnalizowanie własnych potrzeb.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń i dysfunkcji na jego zachowanie oraz wziąć pod uwagę opinię PPP.

4. Przy wystawianiu oceny zachowania pod uwagę brane są:

a) samoocena ucznia,

b) opinia innych uczniów,

c) opinia innych nauczycieli,

d) obserwacje wychowawcy.

§ 62

1. Zasady oceniania z religii stanowi podstawa prawna:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2) Komisja Wychowania katolickiego Konferencji Episkopatu Polski- zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko- katolickiej w szkołach (KWEP-C-464/08) z dnia 25 sierpnia 2008 roku.

3) Podstawa prawna dla szkoły podstawowej - program nauczania religii rzymsko - katolickiej dla klas I-III „ W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12.

§ 63

1. Ocenianie z języka angielskiego ustala się wg skali poziomów od 1 do 6.

2. Ocenie bieżącej będą podlegać następujące umiejętności:

1) posługiwanie się zasobem środków językowych, reagowanie językowe,

2) wypowiedzi ustne (rozumienie, tworzenie wypowiedzi),

3) wypowiedzi pisemne (rozumienie, tworzenie wypowiedzi).

3. Formy uzyskania oceny:

1) aktywność na lekcji, praca na lekcji,

2) karty pracy, ćwiczenia,

3) odpowiedzi ustne,

4) prace pisemne,

5) sprawdziany, testy.

4. Kryteria oceniania:

1) POZIOM 6 – poziom 6 osiąga uczeń, który wykazuje się wiedzą i umiejętnościami większymi od wymagań na poziom 5. Uczeń może otrzymać poziom 6 jeśli wyróżnia go to na tle innych a wiedza ucznia jest szersza od zakresu podlegającego ocenie. Uczeń wypowiadając się ustnie nie robi błędów, właściwie reaguje bez zastanawiania się; w czytaniu technika jest płynna, wymowa poszczególnych słów jest prawidłowa, odpowiednia intonacja zachowana. Wypowiedzi pisemne wykonywane są bezbłędnie z zachowaniem estetyki. Otrzymanie poziomu 6 za test to uzyskanie odpowiedniej ilości punktów wg ogólnej skali szkolnej.

2) POZIOM 5 Uczeń wykazuje się dużym zasobem wiedzy i umiejętności. Wszelkie wymagania stawiane przez nauczyciela są przez ucznia spełnione – większość zadań jest wykonywanych bezbłędnie. Otrzymanie poziomu 5 za test to uzyskanie odpowiedniej ilości punktów wg ogólnej skali szkolnej.

3) POZIOM 4 Uczeń wykazuje się dużym zasobem wiedzy i umiejętności popełniając przy tym drobne błędy. Większość z tych błędów jest w stanie skorygować samodzielnie bądź przy drobnej asyście nauczyciela prowadzącego zajęcia. Otrzymanie poziomu 4 za test to uzyskanie odpowiedniej ilości punktów wg ogólnej skali szkolnej.

4) POZIOM 3 Uczeń jest w stanie opanować większość wiadomości i umiejętności przedstawionych na lekcji. W czasie pracy popełnia nieliczne błędy, które koryguje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. Otrzymanie poziomu 3 za test to uzyskanie odpowiedniej ilości punktów wg ogólnej skali szkolnej.

5) POZIOM 2 Uczeń w większości potrzebuje pomocy nauczyciela w pracy na lekcji. Rzadko zgłasza się do czynnego udziału w zajęciach, wykazuje się minimalną wiedzą podczas odpowiedzi ustnej – często jest wspierany przez nauczyciela – popełnia wiele błędów. Pisemna praca ucznia uboga jest w słownictwo bądź w struktury gramatyczne. Zwykle pojawia się w niej wiele błędów. Uczeń ma spore trudności z przeczytaniem nie tylko nowych słówek, ale również słówek zaprezentowanych dużo wcześniej. Brak płynności czytania, liczne błędy w wymowie. Poziom samodzielności w wykonywaniu zadań jest minimalny. Otrzymanie poziomu 2 za test to uzyskanie odpowiedniej ilości punktów wg ogólnej skali szkolnej.

6) POZIOM 1 Uczeń nie jest w stanie opanować minimum wiadomości i umiejętności wymaganych na danym poziomie. Nie przejawia żadnej inicjatywy współpracy zarówno z uczniami jak i z nauczycielem. Nie chce korzystać z form pomocy proponowanej podczas procesu nauki. Uczeń zwykle nie jest przygotowany do zajęć, nie uczestniczy aktywnie w procesie lekcyjnym. Otrzymanie poziomu 1 za test to uzyskanie odpowiedniej ilości punktów wg ogólnej skali szkolnej.

5. Szczegółowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

Rozdział X
Zasady oceniania zachowania uczniów

§ 64

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom,

8) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,

9) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

§ 65

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach I-III są ocenami opisowymi.

§ 66

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, od klasy IV do klasy VIII, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

2. W klasach IV – VIII wyjściową oceną zachowania jest ocena poprawna.

3. Ocenami obniżonymi są oceny: nieodpowiednia i naganna.

4. Ustalając ostateczną ocenę zachowania ucznia należy mieć na uwadze częstotliwość i stopień nasilenia występowania zjawisk zawartych w ustalonych kryteriach.

5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu następujących opinii:

1) nauczycieli Szkoły,

2) pedagoga,

3) uczniów danej klasy,

4) ocenianego ucznia, poprzez dokonanie jego samooceny.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do systematycznego monitorowania zachowania, w tym frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych swojego dziecka w e – dzienniku lub do systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy w celu uzyskiwania szczegółowych informacji o zachowaniu dziecka w Szkole.

7. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca ma obowiązek powiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie zachowania oraz zobowiązany jest skutecznie dostarczyć wydruk oceny z e –dziennika rodzicom (prawnym opiekunom), którzy na kopii wydruku, potwierdzają własnoręcznym podpisem otrzymanie takiej informacji. Wychowawca przechowuje podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) kopie w dokumentacji wychowawcy.

8. Wychowawca informuje uczniów o wystawionych śródrocznych (rocznych) ocenach zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

10. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 67

Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia w klasach IV – VIIII.

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w Statucie Szkoły, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i Szkole,

2) na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą osobistą na wszystkich zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz prezentuje ją wobec wszystkich pracowników Szkoły,

3) uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,

4) reprezentuje Szkołę w konkursach lub zawodach sportowych odnosząc w nich sukcesy.

5) w e-dzienniku nie ma uwag o niewłaściwym zachowaniu.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) przestrzega zapisów zawartych w Statucie Szkoły,

2) w e - dzienniku ma maksymalnie jedną uwagę dotyczącą niewłaściwego zachowania,

3) uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,

4) chętnie bierze udział w konkursach lub zawodach sportowych.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) przestrzega zapisów zawartych w Statucie Szkoły,

2) uczy się na miarę swoich możliwości,

3) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 3 spóźnienia,

4) zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi niewłaściwym zachowaniu.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) sporadycznie uchybia zapisom zawartym w Statucie Szkoły,

2) stara się uczyć systematycznie,

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie przekracza 14, zdarza mu się spóźniać na lekcje (do 5 spóźnień nieusprawiedliwionych),

4) mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły,

5) jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm zawartych w Statucie Szkoły,

6) w e - dzienniku lekcyjnym ma nie więcej niż 5 pisemnych uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,

7) czasem przyczynia się do złego odbioru Szkoły w środowisku (zdarza mu się wchodzić w

konflikty i źle zachowywać na wycieczkach, zawodach, imprezach szkolnych itp.),

8) nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne,

9) wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego zachowania.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) wielokrotnie i świadomie dopuszcza się łamania postanowień Statutu Szkoły,

2) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego –przynosi

niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, został przyłapany na paleniu papierosów, piciu alkoholu, używaniu środków odurzających i

szkodliwych dla zdrowia,

3) wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do

nauczycieli, personelu Szkoły lub kolegów,

4) w ciągu semestru otrzymał naganę wychowawcy klasy,

5) w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często spóźnia

się na lekcje (powyżej 5 spóźnień),

6) nie bierze udziału w życiu Szkoły i klasy,

7) często zapomina o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni strój,

8) niszczy mienie Szkoły i rówieśników.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) rażąco narusza postanowienia Statutu Szkoły, a zastosowane przez Szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą pozytywnego skutku,

2) nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne (opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin),

3) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez Szkołę warunków,

4) świadomie łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym, znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie

5) jest agresywny i wulgarny,

6) w ciągu semestru otrzymał naganę Dyrektora Szkoły,

7) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych,

8) wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie, udział w rozbojach i kradzieżach, stosowanie przemocy i inne),

9) nie rokuje nadziei na poprawę, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną pomoc,

10) zwykle jest niestosownie ubrany lub nie dba o higienę, nie reaguje na zwracane mu uwagi.

§ 68

1. Wychowawcę zobowiązuje się do ścisłego kontrolowania uwag w e–dzienniku, a przy wystawianiu oceny zachowania ucznia ściśle i bezwzględnie stosować się do poniższej gradacji ocen:

1) uczeń, który posiada w e dzienniku trzy uwagi odnośnie niewłaściwego zachowania otrzymuje upomnienie od wychowawcy klasy i nie może pretendować do oceny wzorowej i bardzo dobrej,

2) uczeń, który na swoim koncie posiada sześć uwag odnośnie niewłaściwego zachowania otrzymuje naganę od wychowawcy klasy i nie może ubiegać się o wzorową, bardzo dobrą oraz dobrą ocenę zachowania,

3) uczeń, który posiada w e-dzienniku osiem i więcej uwag otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły i nie może ubiegać się o wzorową, bardzo dobrą, dobrą oraz poprawną ocenę zachowania,

2. Każde niewłaściwe zachowanie ucznia należy odnotować w e–dzienniku.

3. Oceniając zachowanie ucznia należy wziąć pod uwagę wszystkie kryteria przypisane do poszczególnej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wzorowej i bardzo dobrej.

4. Dokumentację procesu oceniania zachowania prowadzi wychowawca klasy, z uwzględnienie poszanowania prywatności i godności osobistej uczniów.

§ 69

1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych w danym roku szkolnym.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4) pedagog,

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji, o którym mowa w ust. 4,

2) termin posiedzenia komisji,

3) wynik głosowania,

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

7. Protokół, o którym mowa w ust 6. stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 70

1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania o jeden stopień

wyższą niż przewidywana:

1) uczeń, rodzic składa, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po otrzymaniu informacji

o przewidywanej ocenie rocznej, podanie do wychowawcy klasy zawierające

uzasadnienie będące podstawą do ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną

klasyfikacyjną ocenę zachowania,

2) nauczyciel, wychowawca jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora o

wpłynięciu podania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

2. Dyrektor powołuje komisję w której skład wchodzą:

1) wychowawca,

2) pedagog szkolny,

3) nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, analizuje wysiłek ucznia wkładany w uzyskanie wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, poziom spełniania przez ucznia

norm społecznych i ustalają ocenę, formułując uzasadnienie, sporządzają protokół, który

łącznie z podaniem stanowi dokumentację Szkoły.

Rozdział XI
Obrzędy, tradycje i zwyczaje Szkoły

§ 71

1. Uroczystości odbywające się w Szkole:

1) rozpoczęcie roku szkolnego,

2) zakończenie roku szkolnego,

3) ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych,

4) Dzień Edukacji Narodowej,

5) uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych,

6) inne ważne dla społeczności szkolnej.
§ 72

1. Szkoła posiada stronę internetową i profil na portalu facebook.

§ 73

1. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny.

§ 74

1. W ramach działalności środowiskowej Szkoła organizuje konkursy, imprezy, olimpiady

i zawody sportowe na każdym etapie:

1) szkolne,

2) międzyszkolne,

3) wojewódzkie,

5) inne.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 75

1. Statut jest podstawowym dokumentem Szkoły i jest dokumentem jawnym.

2. Inne dokumenty Szkoły nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej.

4. Dla zapewnienia znajomości Statutu ustala się:

1) udostępnienie Statutu w bibliotece do wglądu wszystkim zainteresowanym,

2) zamieszczenie treści Statutu na stronie internetowej Szkoły.

§ 76

1. Statut może zostać znowelizowany na wniosek:

1) Dyrektora,

2) Rady Pedagogicznej,

3) Rady Rodziców za pośrednictwem Dyrektora,

4) Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem Dyrektora.

2. Projekt zmian w Statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna.

§ 77

Tekst jednolity Statutu obowiązuje od 1 września 2019 roku.

§ 78

Obowiązujące zmiany w statucie wprowadzono i zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2019 roku.

Do pobrania