Model Absolwenta - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Słupsku

Lotha 3, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 842 59 33 • e-mail: • www: http://sp11slupsk.edupage.org

Model Absolwenta


Uczeń kończący Szkołę Podstawową nr 11 w Słupsku posiada następujące cechy:

1. Szanujący tradycję i kulturę.

2. Optymista – wierzy w swoje możliwości, pozytywnie patrzy na otaczający go świat.

3. Radzący sobie ze stresem. Rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień bahawioralnych).

4. Tolerancyjny i otwarty – szanuje innych ludzi i ich poglądy, jest wrażliwy na ich potrzeby, z łatwością nawiązuje kontakty rówieśnicze.

5. Odpowiedzialny – potrafi samodzielnie i świadomie podejmować działania oraz przewidywać ich konsekwencje.

6. Aktywny – posiada i rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji.

7. Kreatywny – poszerza swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnych źródeł informacji.

8. Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.

9. Umie uczyć się, wykorzystuje różne źródła informacji, jest przygotowany do nauki na wyższym stopniu kształcenia.

10. Otwarty i kulturalny – zna i stosuje zasady życia społecznego, kieruje się uczciwością i prawdomównością.

11. Wrażliwy – potrafi zrozumieć i uszanować potrzeby innych, w tym potrzeby swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanek, aktywnie działa dla dobra społecznego.

12. Asertywny – potrafi wyrażać własne zdanie szanując przy tym zdanie innych. Dbający o zdrowie. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19).

13. Dbający o zdrowie. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19).