Punkty za zachowanie - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

Punkty za zachowanie

Od dnia 1 października 2012r. w naszej szkole obowiązuje punktowy system oceniania z zachowania. Uczeń otrzymuje 150 punktów na początku roku szkolnego.

Lp.

Opis zachowania pozytywnego ucznia

Liczba punktów możliwych do zdobycia

Częstotliwość zdobywania punktów

1.

Udział w zawodach sportowych

5

każdorazowo

2.

Sukcesy w zawodach sportowych: za zajęcie:

I miejsca

II miejsca

III miejsca

30

20

10

każdorazowo

3.

Udział w konkursach przedmiotowych:

- etap szkolny

- etap międzyszkolny

- kolejne etapy

5

15

20

każdorazowo

4.

Udział w olimpiadach przedmiotowych

- etap szkolny

- kolejne etapy

5

25

każdorazowo

5.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych – kołach zainteresowań, fakultetach, itp.

20

semestr

6.

Udział w organizowaniu imprez szkolnych

5 – 15

każdorazowo

7.

Zaplanowanie i/lub podjęcie działań charytatywnych

10 - 30

semestr

8.

Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków (np.samorząd)

25

semestr

9.

Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków

15

semestr

10.

100% frekwencja w miesiącu

15

każdorazowo (za miesiąc)

11.

Reagowanie na przejawy zła i nietolerancji

5 - 20

semestr

12.

Praca na rzecz klasy (z wyłączeniem prac funkcyjnych)

5 – 15

każdorazowo

13.

Udział w promocji szkoły

10 - 30

semestr

14.

Efektywność w nauce: śr. 4,75 i ponad

4 – 4,74

3,5 – 3,99

3 – 3,49

30

20

10

5

semestr

15.

Systematyczna i efektywna pomoc koleżeńska w nauce

20

semestr

16.

Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym

30

semestr

17.

Przestrzeganie obowiązku pozostawienia okryć w szatni

10

semestr

18.

Do dyspozycji wychowawcy

0 – 20

semestr

19.

Do dyspozycji klasy

0 – 10

semestr

20.

Do dyspozycji dyrektora szkoły

0 - 30

semestr

Lp.

Opis zachowania negatywnego ucznia

Liczba punktów karnych możliwych do zdobycia

Częstotliwość zdobywania punktów

1.

Zakłócanie przebiegu zajęć edukacyjnych przez niewłaściwe zachowanie (niewłaściwe zwracanie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, upomnienie wychowawcy)

-30

każdorazowo

2.

Zakłócanie procesu dydaktycznego

-5

każdorazowo

3.

Nie wywiązywanie się ze zobowiązania/pełnionej funkcji

-20

każdorazowo

4.

Nagana dyrektora szkoły za niewłaściwe zachowanie z wyłączeniem godzin nieusprawiedliwionych

-100

każdorazowo

5.

Zaśmiecanie otoczenia

-5

każdorazowo

6.

Wulgarne słownictwo lub zaczepka słowna

-5 – - 20

każdorazowo

7.

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję (za każde dwa spóźnienia)

-1

każdorazowo

8.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach edukacyjnych (za każdą godzinę)

-1

każdorazowo

9.

Oszustwo (ściąganie, fałszowanie dokumentów)

-25

każdorazowo

10.

Palenie papierosów na terenie szkoły

-10

każdorazowo

11.

Niszczenie mienia szkoły (gdy nie spełni wymogu naprawy szkody)

-20 – -50

każdorazowo

12.

Ubiór szkolny niezgodny ze Statutem IV LO na imprezach szkolnych

0 – -20

każdorazowo

13.

Używanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji podczas zajęć lekcyjnych

-10

każdorazowo

14.

Nie przestrzeganie obowiązku pozostawienia okryć w szatni

-1

każdorazowo

15.

Spożywanie posiłków i napojów podczas zajęć

-5

każdorazowo

16.

Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej/pracowni komputerowej

-10

każdorazowo

17.

Do dyspozycji klasy

0 – -10

semestr

18.

Do dyspozycji wychowawcy

0 – -20

semestr

Za kryterium oceny zachowania ucznia przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych przez ucznia zgodnie z następującymi zasadami:

Ocena

Punkty

wzorowa

-

225 pkt i powyżej

bardzo dobra

-

224- 180 pkt

dobra

-

179 - 100 pkt

poprawna

-

149 - 100 pkt

nieodpowiednia

-

99 - 0 pkt

naganna

-

poniżej 0 pkt