Procedury studniówkowe - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupsku

Marii Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 47 85 • fax: (59) 845 37 98 • e-mail: • www: http://4lo.slupsk.pl

Procedury studniówkowe

PROCEDURA

ORGANIZACJI STUDNIÓWKI

W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

W SŁUPSKU

ZASADY ORGANIZACJI STUDNIÓWKI

1. Organizatorem studniówki jest IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K.

Baczyńskiego w Słupsku.

2. Przygotowanie studniówki Dyrektor szkoły powierza Komitetowi

Studniówkowemu (zwanemu dalej KS), w skład którego wchodzą

wychowawcy klas i rodzice uczniów.

3. W przygotowaniu studniówki członkowie rady pedagogicznej, rodzice

i uczniowie współdziałają ze sobą w ramach kompetencji określonych

w Załączniku nr 1 .

4. Studniówka jest imprezą zamkniętą.

5. Uczestnictwo w studniówce ma charakter dobrowolny.

6. Uczestnikami studniówki nie mogą być osoby anonimowe ani osoby nie

wyrażające zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb

organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa imprezy.

7. Uczestnicy studniówki opuszczają imprezę po jej oficjalnym zakończeniu.

8. Uczestnik, który opuścił studniówkę przed jej oficjalnym zakończeniem nie

może być wpuszczony ponownie na teren imprezy.

9. Na teren imprezy nie wolno wnosić alkoholu, żadnych środków

psychoaktywnych, żadnej broni oraz przedmiotów mogących stanowić

zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy lub jej uczestników.

10. Pieniądze i cenne przedmioty uczestnicy balu studniówkowego wnoszą

na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do ochrony mienia własnego

i poszanowania mienia innych osób.

12. Wszystkie zachowania przeciw zdrowiu, życiu lub mieniu zaistniałe

na terenie studniówki są natychmiast zgłaszane policji.

13. Składki wnoszone przez uczestników studniówki gromadzone są przez

przedstawiciela rodziców wybranego przez KS i wydatkowane zgodnie

z planem finansowym studniówki oraz podlegają rozliczeniu.

WARUNKI UDZIAŁU W STUDNIÓWCE UCZNIÓW

ORAZ OSÓB IM TOWARZYSZĄCYCH

Zapoznanie się z zasadami organizacji studniówki i uczestnictwa w imprezie.

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

organizacji studniówki.

2. Przestrzeganie zasad uczestnictwa w imprezie i zasad bezpieczeństwa,

w tym unikanie sytuacji prowadzących do zagrożenia zdrowia lub życie

(własnego lub innych uczestników), łącznie z zakazem spożywania

alkoholu i używania środków psychoaktywnych (narkotyki, tytoń,

tabaka).

3. Kulturalne zachowanie, w tym przestrzeganie dobrych manier oraz

wykluczenie wulgarności w zachowaniu i języku.

4. Respektowanie wszystkich poleceń opiekunów uczestników studniówki.

5. Przedłożenie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich na udział

w studniówce oraz zobowiązania do osobistego odbioru ucznia,

w przypadku opuszczenia imprezy przed jej oficjalnym zakończeniem.

6. Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę towarzyszącą uczniowi oraz

za skutki wynikające z jej celowych lub niezamierzonych działań.

7. Terminowe wniesienie składki w wysokości określonej przez Komitet

Studniówkowy.

Załącznik nr 1

STUDNIÓWKA - PODZIAŁ KOMPETENCJI

DYREKCJA

1. Stwarza warunki zawiązania się i działania Komitetu Studniówkowego

(zwanego dalej KS).

2. Akceptuje miejsce, termin, godziny rozpoczęcia i zakończenia studniówki

po zapoznaniu się z propozycjami KS.

3. Opiniuje listę zaproszonych gości, program studniówki i koszty jej

organizacji, po konsultacji z wychowawcami klas.

4. Określa zasady bezpieczeństwa i warunki uczestnictwa w studniówce

uczniów i osób towarzyszących uczniom.

5. Monitoruje przestrzeganie zasad organizacji studniówki i warunków

uczestnictwa.

6. Współdziała z KS w rozwiązywaniu problemów wynikających z organizacji

i realizacji studniówki.

KOMITET STUDNIÓWKOWY

I. Zadania wspólne wychowawców i rodziców

1. Komitet Studniówkowy działa z upoważnienia Dyrektora szkoły i na

zasadach określonych w niniejszej procedurze.

2. Zawiązuje się na wniosek wychowawców w klasie II.

3. W skład KS wchodzą wychowawcy i rodzice.

4. KS określa swój imienny skład oraz podział zadań i zakres

odpowiedzialności, o czym informuje Dyrektora szkoły.

5. KS przedkłada Dyrektorowi do akceptacji propozycje terminu i miejsca

studniówki.

6. KS przedkłada Dyrektorowi szkoły program studniówki.

7. KS decyduje o kosztach organizacji studniówki i wysokości składki,

po zasięgnięciu opinii uczniów i ich rodziców.

8. KS organizuje wnoszenie składek uczestników.

9. KS sporządza plan finansowy studniówki.

10. KS dysponuje zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób planowy,

zgodny z celem wpłat, dobrem uczestników oraz zachowaniem zasad

jawności i przejrzystości dokonywanych operacji finansowych i ich

dokumentacji.

11. Po sfinalizowaniu studniówki Komitet Studniówkowy dokonuje

rozliczenia zgromadzonych środków.

12. Protokół z rozliczenia środków finansowych wraz z dokumentacją

finansową stanowi dokumentację Rady Rodziców.

II. Zadania wychowawców

1. Zapoznają rodziców i uczniów z zasadami organizacji studniówki.

2. Uczestniczą w pracach Komitet Studniówkowego i wspierają realizację jego

zadań.

3. Sporządzają listę uczestników imprezy wraz z imiennym wykazem osób

towarzyszących oraz ich danymi identyfikacyjnymi.

4. Opiniują program studniówki i koszty jej organizacji.

5. Gromadzą zgody rodziców na uczestnictwo w studniówce uczniów klasy

oraz niepełnoletnich osób towarzyszących.

6. Przy wejściu na bal studniówkowy sprawdzają tożsamość osób wchodzących

i zgodność z listą uczestników.

7. Zbierają potwierdzenia uczestnictwa zaproszonych gości.

8. Sprawują opiekę nad uczestnikami imprezy, monitorują przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa oraz warunków uczestnictwa w studniówce przez cały czas

trwania imprezy.

III. Zadania rodziców

1. Decydują o warunkach realizacji usług gastronomicznych i rozrywkowych.

2. Wraz z wychowawcami sprawują opiekę nad uczestnikami imprezy,

monitorują przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz warunków

uczestnictwa w studniówce przez cały czas trwania imprezy.

3. Monitorują przebieg studniówki, realizację programu imprezy oraz jakość

świadczonych usług.

4. Respektują warunki uczestnictwa w studniówce oraz doraźne zalecenia

Dyrektora szkoły.

UCZNIOWIE

1. Przygotowują i roznoszą zaproszenia dla gości studniówki.

2. Uczestniczą w próbach poloneza i polonezie studniówkowym.

3. Uczestniczą w przygotowaniu programu studniówki.

4. Przekazują dane o osobach towarzyszących oraz ich zgody na gromadzenie

danych osobowych.

5. Przyjmują pełną odpowiedzialność za działania osób towarzyszących oraz ich

skutki.

6. Zobowiązują się do zapoznania z warunkami uczestnictwa w studniówce

i zasadami organizacji studniówki oraz ich przestrzegania.

7. Zapoznają z warunkami uczestnictwa w studniówce i zasadami organizacji

studniówki osoby im towarzyszące.

8. Respektują wszystkie polecenia osób sprawujących opiekę nad uczestnikami

studniówki.

OSOBY TOWARZYSZĄCE

1. Składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych

osobowych wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych studniówki.

2. Przy wejściu na studniówkę okazują dowód tożsamości.

3. Zobowiązują się do zapoznania z warunkami uczestnictwa w studniówce

i zasadami organizacji studniówki oraz ich przestrzegania.

4. Respektują wszystkie polecenia osób sprawujących opiekę nad uczestnikami

studniówki.

NAUCZYCIELE

1. Zaproszeni nauczyciele potwierdzają udział w studniówce we właściwym

terminie oraz wnoszą opłatę zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez KS.

2. Wyznaczeni przez Dyrektora szkoły nauczyciele przygotowują poloneza,

decydują o podkładzie muzycznym, choreografii, ilości i terminach prób

oraz układzie osobowym grup tańczących.

POLONEZ

Zgodnie z tradycją IV Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego

w Słupsku poloneza rozpoczynającego bal studniówkowy tańczą uczniowie klas

trzecich w konfiguracjach ustalonych z nauczycielami przygotowującymi taniec.

Osoby towarzyszące nie biorą udziału w polonezie.

PROGRAM ARTYSTYCZNY

Uczniowie klas trzecich IV LO przygotowują program artystyczny.

Program artystyczny jest dopuszczony do realizacji po uprzednim zaopiniowaniu

przez wychowawców klas.