Organizacje młodzieżowe - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku

Deotymy 15a, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 22 • e-mail: • www: http://www.5lo.slupsk.pl

Organizacje młodzieżowe

Organizacje młodzieżowe

Dyrekcja szkoły i Rada Pedagogiczna zapewnia organizacjom młodzieżowym i społecznym możliwość działania zgodnie z ich statutami, obowiązującym prawem i wytycznymi władz oświatowych. Służymy pomocą w udostępnianiu pomieszczeń szkolnych, pracowni i gabinetów oraz sali gimnastycznej. Szkoła zapewni fundusze na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności. W miarę posiadanych środków wspieramy działalność statutową organizacji młodzieżowych. Przedstawiciele poszczególnych organizacji młodzieżowych mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współdecydować o szkole, uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Stypendialnej.

W szkole funkcjonują:

a) Szkolny Klub Europejski

Celem działania Szkolnego Klubu Europejskiego w V LO im. Zbigniewa Herberta w Słupsku jest:

- kształtowanie świadomości europejskiej,

- pogłębianie wiedzy na temat Europy i przygotowanie młodzieży do życia i pracy w Zjednoczonej Europie,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój na świecie, obrona praw człowieka,

- organizowanie wymiany i współpracy międzynarodowej,

- współpraca z Centrum Informacji Europejskiej PARR S.A. w Warszawie, Centrum Informacji Europejskiej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Wydziałem Promocji i Integracji Europejskiej UM w Słupsku i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz współpracy między państwami europejskimi,

- organizowanie spotkań informacyjnych, wymiana doświadczeń wiedzy z innymi Klubami Europejskimi w kraju i za granicą, wydawanie własnego biuletynu,

- organizowanie obchodów „Dnia Europy” (5 maja) i „Dnia Unii Europejskiej” (9 maja) na terenie szkoły.

Opiekunem Szkolnego Klubu Europejskiego z ramienia Rady Pedagogicznej jest Pani mgr Katarzyna Góra.

b) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”

Klub działa w oparciu o Statut. Celem działalności Klubu jest:

- rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej

- integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania

- praca z dziećmi niepełnosprawnymi i w grupach integracyjnych

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

- wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego

- organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych

- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

- uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych

- upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych

Klub jest zarejestrowany w ewidencji UKS Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku pod numerem 31 – 8 / 2000. Klub posiada zgodnie ze Statutem swoje władze. Prezesem UKS „Piątka” jest Pan mgr Mariusz Zienkiewicz, a sekretarzem Pani mgr Bogumiła Krzysztofowicz.