Informacje ZPO - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku

ul. Koszalińska 5, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 73 33 • fax: (59) 845 73 35 • e-mail: • www: http://www.ckpslupsk.pl

Informacje ZPO

Z dniem 01.09.2017 utworzony został Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku w którego skład weszły Centrum Kształcenia Zawodowego Nr1 w Słupsku oraz Bursa Szkolna w Słupsku
Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku

Dyrektor mgr inż. Wiesław Maruszak

wicedyrektor mgr. Marek Książek - Pracownie Mechaniczne, Pracownie Drzewno - Budowlane
wicedyrektor mgr Agata Giejbo -Pracownie Gastronomiczno-Hotelarskie, Bursa Szkolna
kierownik mgr inż. Leszek Kierbić - Pracownie Mechaniczne
kierownik mgr inż. Adam Drobkiewicz - Pracownie Mechaniczne

CKZ w Słupsku zostało powołane 1 stycznia 1996 r. Jest nowoczesną placówką oświatową, która zajmuje się:

 • organizowaniem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla młodzieży szkół zawodowych Słupska i regionu pomorskiego,
 • organizowaniem egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,
 • organizowaniem egzaminów na tytuły kwalifikacyjne,
 • organizowaniem dla uczniów różnych szkół konkursów sprawności w zawodach mechanicznych,
 • podnoszeniem kwalifikacji dorosłych ( w tym bezrobotnych) w drodze kształcenia kursowego),
 • organizowaniem specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.


W skład CKZ wchodzą:
 • pracownie mechaniczne
 • pracownie drzewne
 • pracownie gastronomiczno-hotelarskie
 • pracownie budowlane


Centrum kształci młodzież w zawodach:
 • mechanicznych,
 • gastronomiczno-hotelarskich,
 • drzewnych,
 • budowlanych,
 • elektryczno-elektronicznych,
 • samochodowych.


Centrum swym zasięgiem obejmuje obszar byłego województwa słupskiego to jest powiaty:
 • bytowski,
 • człuchowski,
 • lęborski,
 • słupski grodzki,
 • słupski ziemski.
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaistniała pilna potrzeba opuszczenia przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych w Słupsku zajmowanych obiektów przy ul. Pl. Zwycięstwa. W wyniku usilnych starań ówczesnego kierownika Warsztatów pana Ryszarda Ochocińskiego przejęto obiekty w budowie przy ulicy Koszalińskiej 5, które pierwotnie przeznaczone były na Wojewódzką Stację Kontroli Pojazdów. Przez pierwsze lata inwestycja ta realizowana była z przeznaczeniem na Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu przy Zespole Szkół Mechanicznych w Słupsku. W 2004 roku został napisany projekt stworzenia przy tych pracowniach nowoczesnej komórki szkoleniowej zajmującej się mało znanym w tym czasie kształceniem w zakresie CNC oraz CAD/CAM.

W czasie częstych wizyt w Ministerstwie Edukacji Narodowej okazało się że będą tworzone w Polsce placówki kształcenia zawodowego wyposażone w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny. Z racji dobrze napisanego programu oraz posiadania odpowiedniego obiektu Słupsk został zakwalifikowany jako jedno z 13 miast do utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego. W 1995 roku przekazane zostały pierwsze komputery, ploter, stosowne oprogramowanie oraz frezarka sterowana numerycznie. W dniu 01.12.1995 roku ówczesny Kurator Oświaty w Słupsku powołał pana Ryszarda Ochocińskiego na dyrektora CKP, który miał pełnić obowiązki do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu. W połowie miesiąca grudnia 1995 roku odbył się konkurs w wyniku którego na dyrektora powołany został pan Leszek Matis. W miesiącu marcu 1996 roku nastąpiła przeprowadzka z Placu Zwycięstwa do nowych obiektów przy ulicy Koszalińskiej 5.

W roku 1998 przejmujemy obiekty Bursy Szkolnej wraz z pracowniami Gastronomiczno Hotelarskimi. Początki Bursy sięgają września 1972 roku. Wtedy to został oddany do użytku Internat Technikum Elektrycznego w Słupsku. Internat był największym tego typu obiektem w województwie koszalińskim. W czterokondygnacyjnym budynku zamieszkało 343 uczniów, którzy mieli do dyspozycji stołówkę, świetlicę, gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny. Zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty w Słupsku od dnia 1 września 1983r Internat przekształcono w samorządną placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą Bursa Szkolna. Po piętnastu latach Bursa została włączona w strukturę organizacyjną Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Na jej kierownika został powołany pan Mirosław Rakoczy, który pełni te obowiązki do dnia dzisiejszego.

W roku 1998 Warsztaty Szkolne należące do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Słupsku przekształciły się w Pracownie Gastronomiczno Hotelarskie i weszły w struktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Na zastępcę dyrektora odpowiedzialnego za pracownie Gastronomiczno - Hotelarskie powołana została pani Barbara Siarkowska, która pełni te obowiązki do dnia dzisiejszego. Głównym zadaniem pracowni było i jest przygotowanie młodzieży do pracy w takich zawodach jak: - kucharz - kelner - cukiernik - technik technologii żywności - technik organizacji usług gastronomicznych - technik żywienia i gospodarstwa domowego - technik hotelarz

Ogromne koszta generalnego remontu pomieszczeń wszystkich pracowni pozwoliły na szerokie możliwości tych pracowni. Placówka oferuje mieszkańcom i gościom Słupska usługi w zakresie organizacji pokazów kulinarnych, kiermaszy gastronomicznych oraz przyjęć okolicznościowych. Od 2004 roku Pracownie zostają wzbogacone o nowoczesną Pracownię Egzaminacyjną, w której przeprowadzane są zewnętrzne egzaminy zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii. Efekt kształcenia młodzieży i marka oferowanych usług przyniosły nam uznanie władz oświatowych oraz klientów krajowych i zagranicznych. Miarą jakości dobrej działalności pracowni jest również stały napływ uczniów pragnących zdobywać zawodowe kwalifikacje, również w ramach programów Unii Europejskiej w takich krajach jak: Niemcy, Czechy, Łotwa, Francja, Włochy.

Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Przemysłu Drzewnego powstały w 1951r przy Pl. Dąbrowskiego w Słupsku, w budynkach po magazynach wojsk radzieckich. Pierwszym kierownikiem Warsztatów był pan Bolesław Stopa. Szkolenie młodzieży odbywało się w zawodzie: stolarz meblowy stolarz – tapicer tapicer plecionkarz W wyniku reorganizacji i reformy szkolnictwa zawodowego Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Drzewnych zostały włączone od 01.09.2002 w struktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Zastępcą dyrektora odpowiedzialnym za branżę drzewną został pan Mirosław Mieczkowski.

W 2019r Centrum Kształcenia Praktycznego zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr1. w Słupsku.