Projekt "Szkoła - praca...jesteśmy gotowi!" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku

ul. Koszalińska 5, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 73 33 • fax: (59) 845 73 35 • e-mail: • www: http://www.ckpslupsk.pl

Projekt "Szkoła - praca...jesteśmy gotowi!"

Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku

jest realizatorem projektu

„Szkoła – praca…jesteśmy gotowi!”

Nr projektu: 2016 -1-PL01-KA102-024413

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu : 01.12.2016 r. – 30.11.2017 r.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych młodzieży. Poszerzenie programu nauczania o umiejętności pracy w barze - barman oraz umiejętności wykonywania prostych czynności porządkowych w hotelowych pomieszczeniach ogólnie dostępnych : SPA, basen, sauna, centra odnowy biologicznej.

Staże obędą w trzech krajach tj: Słowacja, Sycylia, Portugalia.

Celami pośrednimi są:

- rozwój zawodowy uczniów techników zawodowych branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz i uczniów szkoły zawodowej dla osób upośledzonych w stopniu lekkim- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Młodzież z klas hotelarsko-gastronomicznych od 5 lat wykazuje duże zainteresowanie pozyskaniem umiejętności przygotowywania cocktaili, aktywnie działając w „Klubie Młodego Barmana” przy CKP w Słupsku. W trakcie spotkań poznają zasady, technikę sporządzania miksów oraz zdobywają podstawową wiedzę na temat ich przeznaczenia, smaku, właściwości oraz aromatu.

- integracja młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą pełnosprawną na wielu płaszczyznach, a co za tym idzie nabycie umiejętności pracy w grupie.

- Zdobycie pewności siebie przed wejściem na rynek pracy

- Zapoznanie się z wymogami pracodawców na Europejskim rynku pracy, oraz sprawdzenie swoich umiejętności na konkretnym stanowisku w hotelu.

- Dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo ( a często bardzo dobrze sprawdzającej się w pracy ) odbycie stażu pozwoli na nabycie prostych umiejętności użytecznych w wielu hotelach , co w efekcie da szanse na osiągnięcie osobistego powodzenia oraz względnej samodzielności ekonomicznej w dorosłym życiu.

- Aktywizacja uczniów pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych jako, jedna z podstawowych zasad stanowiących klucz do ułatwienia nawiązania właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku. Pobudzanie do działania.

- Wyrobienie nawyku dbałości o jakość swojej pracy

- Orientacja co do wymogów pracodawcy wobec pracownika na poszczególnych stanowiskach pracy. Dla młodzieży z klasy (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) obserwacja pracy innych pracowników w hotelach pozwoli na poszerzenie swojej wiedzy na temat usług hotelowych.

- Wyrobienie swojego zdania na temat swoich umiejętności, możliwości i ewentualnych braków które należy uzupełnić.

- grupa uczniów biorących udział w projekcie, zdobędzie podstawowe lub poszerzy swoje umiejętności językowe w zakresie języka zawodowego. Spowoduje to swobodne porozumiewanie się i zniesienie bariery językowej.

Cele w obrębie umiejętności osobistych:

1. Poszerzenie wiedzy o kulturze oraz obyczajowości mieszkańców trzech krajów UE,

2. Propagowanie mobilności jako szansy na rozwój osobisty młodych obywateli Europy,

3. Podniesienie ogólnych umiejętności językowych,

4. Ułatwienie dostępu do zagranicznych szkoleń w zakresie branży hotelarskiej i barmańskiej

Opis uczestników

Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywa się wyłącznie dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim. Jest to zawód wymagający opanowania bardzo prostych umiejętności zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich wymagań. Wykonują prace porządkowe w pokojach gości i pomieszczeniach ogólnie dostępnych, wykonują prace pomocnicze w kuchni i w sali konsumenckiej, nabywają umiejętności konserwacji bielizny hotelowej, stołowej, wykonywania usług pralniczych. Dbają o estetykę budynku hotelowego i jego otoczenia. Kształcenie w tym zawodzie umożliwia młodzieży nabycie prostych umiejętności użytecznych w wielu przedsiębiorstwach, co w efekcie daje szanse na osiągnięcie osobistego powodzenia oraz względnej samodzielności ekonomicznej w dorosłym życiu. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej umysłowo wymaga stałego stosowania działań pobudzających jego motywację do chęci zdobywania nowych umiejętności. Brak motywacji może wynikać z porażek i frustracji jakiej doświadczyły podczas dotychczasowej nauki. Uczniowie mają lepszą motywację do nauki, gdy nauczyciel stwarza im możliwość podejmowania decyzji i sprawowania nadzoru nad procesem uczenia się. Motywacja uczniów zwiększa się , gdy postrzegają zadania jako bezpośrednio i pośrednio związane z osobistymi potrzebami, zainteresowaniami i celami. Ważnym elementem tych działań jest dostosowanie poziomu trudności tak, że mogą liczyć na ich wykonanie .Głównym celem edukacji zawodowej jest rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja,socjalizacja oraz wyposażenie go w umiejętności i wiadomości aby mógł porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny, zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym oraz uczestniczył w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami grupy uczniów, znając i przestrzegając norm przez nią przyjętych.

Do udziału w stażach zostaną wytypowani uczniowie wszystkich klas (tj. I, II, II) zawodu: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, którzy bardzo dobrze radzą sobie na zajęciach praktycznych (wykonując przydzielone prace w pracowni hotelowej w CKP) oraz wykazują duże zainteresowanie zawodem.

Uczestnicy którzy, będą odbywać staż w ramach barmaństwa to uczniowie klas II i III w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież kształcąco się w tych zawodach łączy jedno- obsługa konsumenta co wspaniale wpisuje się w pracę barmana, która może być niestety rozwijana tylko w ramach kół zainteresowania co nie daje 100 % możliwości przygotowania go do pracy w tym zawodzie.

Warunkiem udziału ucznia w procesie rekrutacji będzie wypełnienie oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go do sekretariatu placówki lub bezpośrednio do koordynatora projektu. Formularz zgłoszeniowy zostanie umieszczony na stronie internetowej Centrum w sekcji dot. projektu.

Efekty kształcenia w ramach stażu:

Podczas staży zagranicznych młodzież (15 osób) która, będzie odbywała zajęcia praktyczne za barem powinna nabyć takie umiejętności jak:

- zapoznanie się z przepisami BHP oraz p. poż,

-Przyswojenie zasad organizacji stanowiska oraz zasad HACCP

- Ocenianie jakości i ilości, przyjmowanie towarów handlowych, surowców, półproduktów oraz przechowywanie ich w odpowiednich warunkach,

- Obsługa klienta: pomoc przy wyborze, określanie gustów i preferencji, informowanie o stosowanych upustach oraz możliwości reklamacji, inkasowanie należności, obsługa terminala kart płatniczych oraz obsługiwanie programu GASTRO - usprawniającego i unowocześniającego działanie lokali gastronomicznych, przyjmowanie rezerwacji oraz ciągła komunikacja między klientem, barmanem a resztą pracowników.

- Sporządzanie i serwowanie: stosowanie się do ustalonych przepisów kulinarnych, ocenianie smaku, zapachu i wyglądu serwowanych potraw, dekorowanie przygotowanych napoi/drinków/kaw/herbat, sporządzanie napoi mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych, zagranicznych jak i własnych, porcjowanie, odmierzanie oraz serwowanie.

- Eksponowanie i i reklama napoi w bufecie, dbanie o ich estetykę

- Obsługa maszyn i urządzeń: posługiwanie się sprzętami, urządzeniami, narzędziami mierniczymi i drobnym sprzętem niezbędnym do przygotowywania, przechowywania oraz ekspedycji napoi .

Młodzież niepełnosprawna (9 osób) odbywająca staż zagranicą w zakresie hotelarstwa nabędą takie umiejętności jak:

- wykonywanie prac porządkowych w obrębie obiektu hotelowego

- umiejętności konserwacji bielizny hotelowej (pościele, ręczniki, szlafroki), stołowej oraz wykonywania usług pralniczych.

- dbałość o estetykę pomieszczeń hotelowych,

- zapoznanie się z urządzeniami oraz funkcjonowaniem urządzeń Wellness and Spa, dbałość o ich czystość i właściwe przeznaczenie,