Informacje Ogólne - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

Informacje Ogólne

Informacje Ogólne
Tytuł projektu: „E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”.

Lokalizacja inwestycji: Projekt realizowany będzie w Słupsku – mieście leżącym w północno-zachodniej części województwa pomorskiego.

Planowany okres realizacji: Okres realizacji obejmuje lata 2007-2011. W roku 2007 zrealizowane zostały zakupy aplikacji Portal edukacyjny oraz Portal intranetowy. Pozostałe wydatki ponoszone będą w latach 2010-2011.

Wykonalność instytucjonalna: Beneficjentem końcowym projektu jest Gmina Miejska Słupsk (s. 11). W realizację projektu zaangażowane będą następujące wydziały i stanowiska:
 • Wydział Rozwoju Miasta,
 • Wydział Oświaty,
 • Wydział Administracyjny
 • Wydział Informatyczny,
 • Wydział Finansowy,
 • Skarbnik Miasta,

a także dyrektorzy szkół objętych projektem.
W realizacji projektu udział weźmie także partner projektu, Akademia Pomorska. Jej rola będzie polegała na przeprowadzeniu przez pracownika Studium Informatyki podczas konferencji otwierającej Projekt wykładu na temat rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego. Akademia będzie również prowadzić akcję informacyjno-promocyjną wśród społeczeństwa.


Komórki realizujące projekt będą finansowane ze środków własnych Beneficjenta, a zakres zadań przez nie realizowany wchodzi w standardowy zakres obowiązków, przewidziany w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego. Główne koszty beneficjenta związane z obsługą administracyjną projektu stanowiły będą koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w obsługę projektu.

Miasto Słupsk będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu i będzie nim zarządzało po ukończeniu inwestycji.

Wykonalność techniczno-technologiczna

Miasto Słupsk, jako gmina nowoczesna i ukierunkowana na innowacje, dąży do upowszechnienia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego. Celem możliwie najszerszego wykorzystania nowoczesnych technologii jest wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, zwiększenie efektywności pracy instytucji publicznych, zaangażowanie wielu grup społecznych w życie publiczne Miasta oraz wzrost konkurencyjności Słupska na tle województwa i kraju.

Stąd też wynika potrzeba wprowadzenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego do procesu nauczania oraz do komunikacji mieszkańców z instytucjami publicznymi.

Problemy wynikające z obecnego stanu dostępności nowoczesnych rozwiązań informatycznych, aktywizujących mieszkańców i przyczyniających się od wzrostu konkurencyjności miasta poprzez inwestowanie w kapitał ludzki, można podzielić na dwie grupy.

Pierwszą ich grupę stanowią konsekwencje braku systemowych rozwiązań umożliwiających realną, powszechną partycypację Mieszkańców Miasta w proces budowania lokalnej społeczności, w tym zwłaszcza:

a) ograniczenia lokalowo-techniczne obecności mieszkańców na sesjach Rady Miejskiej;
b) ograniczenia organizacyjno-techniczne udziału mieszkańców w konsultacjach projektów aktów normatywnych tworzonych przez organy Gminy Miejskiej Słupsk;
c) ograniczenia organizacyjno-techniczne prezentacji planów i zamierzeń inwestycyjnych i rozwojowych wynikające z możliwości dotychczas dostępnych kanałów komunikacji Urzędu z Mieszkańcami;
d) brak efektywności kanału dwustronnej wymiany informacji i poglądów z mieszkańcami Miasta w zakresie rozstrzygnięć szczególnie istotnych dla lokalnych społeczności (konsultacje społeczne).

Druga grupa problemów wynika z braku rozwiązań umożliwiających realną, efektywną i realizowaną w czasie rzeczywistym współpracę mieszkańców Miasta z funkcjonującym na jego terenie systemem oświaty, w tym zwłaszcza:

a) nieefektywny przepływ informacji w słupskim systemie oświaty (między rodzicami i nauczycielami oraz między szkołami a Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego);
b) ograniczone i nieefektywne możliwości pozyskiwania przez rodziców bieżących informacji o postępach w nauce i frekwencji dzieci;
c) nieefektywne przetwarzanie i analizowanie danych o systemie oświaty, zawartych w dziennikach szkolnych;
d) niska wydajność procesów nauczania przy użyciu tradycyjnych metod.

Efekty uboczne niewystarczającego poziomu informatyzacji usług administracji i oświaty, a z drugiej strony brak efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego dają ostateczny efekt, jakim jest występowanie barier w budowie społeczeństwa wiedzy.

Analiza wariantów realizacji projektu dotyczyła zakresu rzeczowego inwestycji, tj. ilości i jakości rozwiązań informatycznych, jakie mają być wdrożone w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach oświatowych.

Beneficjent uznał, że wszystkie placówki oświaty znajdujące się w jego władaniu zostaną włączone do projektu, co wynika ze specyfiki przedsięwzięcia. Rozwiązania związane z udostępnianiem platformy e-learningowej są bowiem stosunkowo łatwo skalowalne przy niewielkich kosztach dodatkowych. Skala projektu nie stanowiła więc kryterium w analizie wariantowej, gdyż Beneficjent dążył do uzyskania efektów dla jak najszerszej grupy odbiorców.

Skala oddziaływania obejmie więc całe miasto, co więcej: skorzystanie z części usług będzie możliwe także poza jego granicami za pośrednictwem Internetu.
Warianty inwestycyjne projektu ujmują utworzenie stosownych aplikacji informatycznych oraz zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania tych aplikacji.
Aby projekt przyczynił się do rozwiązania problemów lokalnej społeczności, Beneficjent zakłada zakup następujących aplikacji:

 • e-dziennik,
 • Portal Edukacyjny,
 • Portal e-learningowy,
 • Portal Dialogu Społecznego,
 • Portal Intranetowy z działami: komunikacja i helpdesk.

Ponadto Beneficjent zamierza zakupić następujące urządzenia, niezbędne do uruchomienia aplikacji i e-usług:

laptopy (konieczne, by nauczyciele mieli możliwość pracy w aplikacji dziennika wszędzie – na sali gimnastycznej, w pokoju nauczycielskim, gabinecie czy na zapleczu. Takich możliwości nie daje zakup komputerów stacjonarnych. Sprzęt stacjonarny byłby także bardziej narażony na kradzieże i zniszczenia w salach),

 • budowę sieci bezprzewodowych w szkołach (rozważano tutaj położenie okablowania do każdej lokalizacji oraz zamontowanie urządzeń sieciowych w technologii rozproszonych punktów dostępowych `WDS; wybrano drugie rozwiązanie ze względu na niższe koszty i łatwiejsze wdrożenie techniczne),
 • serwery,
 • urządzenia do transmisji sesji Rady Miejskiej.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • zakup i wdrożenie techniczne aplikacji dzienników elektronicznych (e-dziennik),
 • zakup 600 szt. laptopów,
 • budowa sieci bezprzewodowych w szkołach,
 • zakup i wdrożenie techniczne aplikacji Portal edukacyjny,
 • zakup i wdrożenie techniczne aplikacji Platforma e-learningowa,
 • zakup i wdrożenie techniczne aplikacji Portal intranetowy,
 • zakup i wdrożenie techniczne aplikacji Portal konsultacji społecznych (Portal Dialogu Społecznego),
 • zakup usługi transmisji sesji Rady Miejskiej,
 • zakup sprzętu do transmisji sesji Rady Miejskiej,
 • zakup serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji,
 • przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla przyszłych użytkowników.
Całkowity koszt projektu wynosi: 3,2 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2,4 mln zł.