„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

„Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”


Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa,

Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowejCzas realizacji projektu: 1 wrzesień 2016 r. - 31 grudnia 2021 r.

Beneficjentem projektu jest Miasto Słupsk

Wartość projektu: 6 294 749,74 PLN

Wartość dofinansowania: 5 665 274,77 PLN

Budżet Miasta Słupska: 629 474,97 PLN


Szkoły objęte wsparciem:

  1. Zespół Szkół Technicznych,

  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich,

  3. Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna udzieli szkołom wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Mieście Słupsk. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 1050 uczniów kształcących się na kierunkach w ramach branż kluczowych, tj. ICT i elektronika, transport, logistyka, motoryzacja oraz sektor kreatywny poprzez udział w stażach i praktykach zawodowych oraz 37 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli (staże u pracodawców, kursy, szkolenia, studia podyplomowe) oraz uczniów (staże i praktyki u pracodawców, kursy, szkolenia, wizyty studyjne). Ponadto szkoły zostaną doposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zostanie zorganizowane doradztwo zawodowe w każdej ze szkół biorącej udział w projekcie.

Projekt zakłada współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, która polegać będzie na odbywaniu przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w zakładach pracy. Podczas których uczniowie będą mogli zdobywać oraz pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach rynku pracy.

Zakres wsparcia zaplanowany w ramach projektu przyczyni się do realizacji celów szczegółowych, tj. zwiększenia szans uczniów na odniesienie sukcesu na rynku pracy, dostosowania kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów rynku pracy, zwiększenia i usystematyzowania współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi, wzmocnienia atrakcyjności ofert szkół zawodowych.