Zdalna Szkoła + - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

E-administracja, E-szkoła

Zdalna Szkoła +

Miasto Słupsk w ramach projektu pn. "Zdana Szkoła+" otrzymało dofinansowanie w wysokości 165.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji nauki zdalnej. Wsparciem w ramach projektu mają zostać objęci nauczyciele i uczniowie, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+) ze słupskich szkół, niemający warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.