SŁUPSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

SŁUPSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

SŁUPSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

SŁUPSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY jest to organizacja zrzeszająca uczniów, nauczycieli i sympatyków sportu szkolnego.


Celem związku jest:

1.Współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych i zdrowotnych, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz stworzenie warunków do uzyskania wysokiego poziomu sportowego.
3.Organizowanie dla zadań sportowego wychowania młodzieży społecznego i materialnego wsparcia przez dorosłych.
Związek realizuje swoje cele przez:
1.Programowanie, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2.Stwarzanie utalentowanej młodzieży szkolnej warunków do osiągania wysokiego poziomu sportowego, współdziałając w tym zakresie z innymi organizacjami kultury fizycznej.
3.Rozwijanie sieci szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych.
4.Rzecznictwo całokształtu spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej młodzieży szkolnej.
5.Szkolenie kadry młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych oraz włączenie ich do podejmowanej przez związek działalności.
6.Organizowanie imprez, konkursów i zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej.
7.Współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami w dziedzinie rozwoju szkolnej kultury fizycznej.
8.Współdziałanie w rozwijaniu sieci szkolnych obiektów i urządzeń sportowych oraz inicjowanie produkcji sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej.
9.Podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo młodzieży uczestniczącej w działalności programowej związku.
10.Inicjowanie badań naukowych w dziedzinie programowej działalności związku.
11.Propagowanie spraw szkolnej kultury fizycznej w środkach masowej informacji.
12.Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do kompetencji Zarządu SSZS należy:
1.Reprezentowanie związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu.
2.Wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów SSZS.
3.Kierowanie całokształtem działalności związku.
4.Uchwalenie planu działalności związku.
5.Uchwalenie i realizowanie budżetu związku.
6.Zarządzanie majątkiem i funduszami związku.
7.Uchwalenie wewnętrznych regulaminów (w tym organizacji pracy biura oraz Zarządów terenowych, MKS i SKS).
8.Ustalenie wysokości składek członkowskich.
9.Powoływanie regulaminowych oddziałów miejskich, miejsko-gminnych, gminnych oraz samodzielnych SKS na prawach zarządów gminnych.
10.Powoływanie regulaminowych międzyszkolnych klubów sportowych.
11.Nadzorowanie merytoryczne działalności powołanych jednostek.
12.Ustalenie zasad w sprawie wyróżniania i nagradzania członków związku.
13.Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia funkcji lub czasowego zawieszenia członków Zarządu SSZS, a także Zarządów terenowych i Zarządów międzyszkolnych klubów sportowych.
14.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów terenowych oraz Zarządów międzyszkolnych i szkolnych klubów sportowych.
15.Wybór spośród członków Zarządu Prezydium.
16.Powołanie stałych lub doraźnych komisji i zespołów oraz uchwalenie regulaminów ich działania.
17.Składanie wyjaśnień Komisji Rewizyjnej SSZS z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
18.Informowanie członków związku o swojej działalności.
19.Zatwierdza regulamin organizacyjny biura Zarządu.

www.szs.slupsk.pl - Strona internetowa związku.

Zobacz również