Kontakt

Urząd Miejski w Słupsku

Ratusz, fot. M.Słupczewski
Wydział Edukacji
ul. Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210.

tel. (059) 84-88-322
fax (059) 84-88-322
e-mail: edukacja@um.slupsk.pl

Dyrektorka

Anna Sadlak
tel. (059) 84-88-322
(E-I)

Zastępczyni Dyrektorki
Bogna Winiarczyk
tel. (059) 84-88-322
(E-II)

Kierowniczka referatu ds. ekonomicznych
Anna Łączyńska
tel. (059) 84-88-369
e-mail: a.laczynska@um.slupsk.pl
(E-RE-I)

Główny specjalista
ds. infrastruktury oświaty,
analizy kosztów utrzymania
oraz systemu informacji oświatowej

Ewa Szymanek
tel. (059) 84-88-377
e-mail: e.szymanek@um.slupsk.pl
(E-RE-II)

Pomoc administracyjna ds. ekonomicznych
gminnych i powiatowych jednostek oświatowych
oraz analiz porównawczych

Mirosława Sala
tel. (059) 84-88-369
e-mail: m.sala@um.slupsk.pl
(E-RE-III)

Główny specjalista ds. ekonomicznych
oraz projektów edukacyjnych
Beata Frączek
tel. (059) 84-88-430
e-mail: fraczek.b@um.slupsk.pl
(E-RE-IV)

Inspektor ds. organizacyjnych
oraz administrowania oświatowymi
systemami informatycznymi
Katarzyna Staniuk
tel. (059) 84-88-322
e-mail: k.staniuk@um.slupsk.pl
(E-III)

Inspektor ds. kadrowych
oraz awansu zawodowego nauczycieli

Irena Jasiunas
tel. (059) 84-88-232
e-mail: i.jasiunas@um.slupsk.pl
(E-IV)

Inspektor ds. nadzoru nad
szkołami ponadgimnazjalnymi, placówkami oświatowymi

i szkołami zawodowymi
Aneta Koch
tel. (059) 84-88-488
e-mail:a.koch@um.slupsk.pl
(E-V)

Podinspektor ds. nadzoru nad
szkołami podstawowymi i gimnazjami

Arkadiusz Kawałko
tel. (059) 84-88-233
e-mail:a.kawalko@um.slupsk.pl
(E-VI)

Inspektor ds. szkół niepublicznych
Adrianna Pawińska
tel. (059) 84-88-448
e-mail: a.pawinska@um.slupsk.pl
(E-VII)

Inspektor ds. szkół niepublicznych
Aurelia Kapłon
tel. (059) 84-88-448
e-mail:a.kaplon@um.slupsk.pl
(E-VIII)

Inspektor ds. szkół niepublicznych
i edukacji europejskiej

Marzena Studzińska
tel. (059) 84-88-446
e-mail:m.studzinska@um.slupsk.pl
(E-IX)

Podinspektor ds. obsługi punktu informacji europejskiej
Jacek Adler
tel. (059) 84-88-446
e-mail:j.adler@um.slupsk.pl
(E-X)

Zadania Wydziału Edukacji ze wskazaniem aktów prawnych

regulujących wykonywane zadania

Wydział Edukacji realizuje następujące zadania własne:

 1. kształtowanie polityki edukacyjnej oraz inspirowanie inicjatyw edukacyjnych,

 2. działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku słupskich jednostek oświatowych,

 3. monitorowanie jakości pracy szkół i placówek oświatowych,

 4. organizowanie spotkań kadry kierowniczej jednostek oświatowych,

 5. planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy szkół i placówek oświatowych,

 6. administrowanie oświatowymi systemami informatycznymi,

 7. przygotowanie założeń do aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jako podstawę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska,

 8. przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych,

 9. przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,

 10. opracowywanie sprawozdań z wykonania Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku,

 11. prowadzenie dokumentacji i spraw organizacyjnych Wydziału,

 12. analiza sieci szkół w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz przygotowywanie projektów zmian sieci,

 13. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 14. opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz aneksów do organizacji,

 15. nadzorowanie działalności podległych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

 16. sporządzanie zbiorczych projektów planów rzeczowo-finansowych podległych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, jako elementu składowego budżetu Miasta Słupsk w oparciu o zadania wynikające z prawa oświatowego,

 17. opracowywanie planów finansowych w układzie zadaniowym dla poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 18. przygotowywanie projektów zmian w budżetach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 19. opracowywanie zbiorczych zestawień z realizacji budżetu przedszkoli, szkół i placówek oświatowych pod kątem braków i nadwyżek,

 20. dokonywanie analiz rzeczowo-finansowych z realizacji budżetu w zakresie oświaty,

 21. weryfikacja kwoty subwencji oświatowej na zadania oświatowe,

 1. monitorowanie i weryfikacja średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

 2. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach, za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych, oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

 3. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przydzielaniem uczniom stypendiów szkolnych oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz nadzór nad przyznawaniem ww stypendiów,

 4. nadzór i koordynacja polityki remontowej i inwestycyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – planowanie, analiza, sprawozdawczość,

 5. monitorowanie i koordynacja w zakresie utrzymania bazy, w tym stanu technicznego obiektów oświatowych, oraz opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów i sprawozdań,

 6. przygotowywanie założeń do planów remontów,

 7. nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem użytkowanym przez szkoły i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania,

 8. prowadzenie w ramach systemu informacji oświatowej bazy danych w formie elektronicznej, obejmującej zbiory danych z baz danych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz nadzór nad prawidłowością ich prowadzenia,

 9. nadzór nad realizacją zadań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w tym prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,

 10. nadzór nad zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych jako zadania własnego gminy i powiatu,

 11. koordynowanie prac związanych z naborem do szkół i placówek oświatowych

 12. przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,

 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom szkół i placówek oświatowych nagród Prezydenta Miasta Słupska,

 14. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, sporządzanie zestawień, materiałów zbiorczych i sprawozdań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek,

 15. rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

 16. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz nauczycieli,

 17. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 18. organizacja konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, placówek oświatowych,

 19. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk kierowniczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz odwoływania z tych stanowisk,

 20. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 21. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

 22. kontrolowanie polityki kadrowej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,

 23. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

 24. prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy, delegacji służbowych, oświadczeń majątkowych, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 25. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 1. organizowanie i prowadzenie różnych form instruktażu dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz pracowników administracyjnych w zakresie przepisów kadrowych i awansu zawodowego nauczycieli,

 2. współpraca z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych m.in. w zakresie doskonalenia umiejętności zarządczych oraz prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych,

 3. prowadzenie banku ofert pracy dla nauczycieli,

 4. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży w przypadku orzeczenia określonej formy kształcenia specjalnego,

 5. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek resocjalizacyjnych,

 6. podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

 7. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie:

  a) edukacji, w tym kulturalnej, dzieci i młodzieży,

  b) przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,

  c) rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży,

 8. przygotowywanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania udzielanych dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez szkoły i placówki publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne podmioty niż Miasto Słupsk,

 9. prowadzenie ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz zmian we wpisie,

 10. wydawanie decyzji o nadaniu oraz decyzji o cofnięciu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,

 11. wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

 12. naliczanie i przekazywanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

 13. przeprowadzanie kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych (w zakresie liczby uczniów),

 14. prowadzenie spraw proceduralnych w ramach współpracy z Zespołem Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

 15. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Słupsk,

 16. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej pobranej nienależycie lub pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Słupsk,

 17. prowadzenie spraw wynikających z udziału szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w programach i projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

 18. prowadzenie postępowań w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania, likwidacji szkół, przedszkoli, placówek oświaty,

 19. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 20. przeprowadzanie kontroli merytorycznych w jednostkach oświaty,

 21. czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych i realizacją zadań statutowych,

 22. współudział w opracowywaniu miejskiego kalendarza imprez,

 23. współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju edukacji,

 1. współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez miejskich,

 2. współdziałanie z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie modernizacji i konserwacji obiektów zabytkowych stanowiących bazę oświaty,

 3. udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie oświaty,

 4. sporządzanie oraz przekazywanie informacji do rzecznika prasowego o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska,

 5. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

 6. współpraca ze słupskimi uczelniami wyższymi, środowiskiem naukowym oraz biznesem,

 7. współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy oraz z organizacjami zrzeszającymi pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej,

 8. prowadzenie i obsługa rejestru skarg kierowanych do Wydziału,

 9. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 10. prowadzenie Punktu Informacyjnego Europe Direct - Słupsk – Słupsk,

 11. koordynowanie Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus +.

Wydział Edukacji realizuje następujące zadania zlecone:

 1. realizacja świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w zakresie określonym przepisami prawa,

 2. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w tym prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.

Zadania wykonywane przez Wydział wynikają z następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907),

 6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm),

 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

 8. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),

 9. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku,

 10. Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

 11. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 12. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),

 1. ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 45),

 2. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013