O nas - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

O nas

Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży,pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

Poradnia z założenia jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do naszej poradni na badania lub zajęcia terapeutyczne zgłaszać dzieci może rodzic lub opiekun prawny. Mogą się one odbyć tylko po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Formularze skierowań na badania znajdują się w każdej szkole u pedagoga szkolnego, w sekretariacie poradni oraz na naszych stronach (Wnioski).

Zajmujemy się:


 • stawianiem diagnozy i prognozowaniem najbliższej sfery rozwoju dziecka,
 • diagnozowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niedowidzącymi, niedosłyszącymi, przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi),
 • działaniami diagnostycznymi i informacyjnymi na rzecz dzieci przekraczających kolejne progi edukacyjne,
 • terapią nad dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
 • opieką nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
 • diagnozowaniem przyczyn trudności dzieci w nauce,
 • diagnozowaniem i poradnictwem w sprawach trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży (w tym trudności wieku dorastania),
 • przygotowaniem uczniów do wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu,
 • prowadzeniem banku informacji o szkołach, zawodach, formach dokształcania,
 • opieką logopedyczną w placówkach i na terenie poradni,
 • rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych,
 • promocją zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • profilaktyką i terapią uzależnień.

Opiniujemy wnioski dotyczące:


 • kierowania dzieci do pogotowia opiekuńczego, świetlicy terapeutycznej, ogniska wychowawczego,
 • wcześniejszego podjęcia obowiązku szkolnego,
 • odroczenia od obowiązku szkolnego,
 • podjęcia przez ucznia indywidualnego toku lub programu nauki szkolnej,
 • obniżenia wymagań szkolnych u dzieci, które mają trudności w nauce,
 • pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi, który uzyskał minimum punktowe na sprawdzianie kompetencji określone przez daną szkołę,
 • pozostawienia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,
 • przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymogom.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!