Statut - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Statut

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ

W SŁUPSKUROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr256 poz. 2572 z 2004 r., z poźn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.Nr 97 poz. 674 z 2006 r., z poźn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228 POZ 1488)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz.1869 z 2002 r. z póź. zm. z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,w tym publicznej poradni specjalistycznej
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072 z 2008 r. z poźn. zm.);
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086 z 2008 r. z poźn. zm.);
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487 z 2010 r.)
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133 z 2009 r. z poźn. zm.);
 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (zm. Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 208;)
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z poźn. zm.);
 11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.);
 12. Ustawy z dn. 26.06.1974 r - Kodeks Pracy, wraz z późniejszymi zmianami,
 13. Uchwałą Nr XXV/315/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2000 r.
 14. Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz.526 z późn. zm.)
 15. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).

§2

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, dalej zwana Poradnią, ma siedzibę w Słupsku przy ul. G. Narutowicza 9.

2. Poradnia jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Miejską Słupsk - miasto na prawach powiatu.

3. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

4.Terenem działania Poradni jest Miasto Słupsk.

§3

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom/ opiekunom prawnym oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz rodzicom dzieci i dzieciom nie uczęszczającym do placówek oświatowych, a zamieszkałym w rejonie działania Poradni.

§4

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PORADNI I ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§5

Poradnia udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży do czasu ukończenia nauki szkolnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym logopedycznej i rehabilitacyjnej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§6

Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi;

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji, i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I—III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych

i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§7

Zadania Poradni realizowane są zarówno na jej terenie, jak i poza Poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§8

Szczegółowy zakres zadań pracowników wraz z formami ich realizacji określony jest w rocznym Planie Pracy Poradni i indywidualnych zakresach czynności.

§9

Poradnia realizuje zadania przez:

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia;

5) prowadzenie mediacji;

6) interwencję kryzysową;

7) działalność profilaktyczną;

8) poradnictwo;

9) konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

§10

Poradnia współdziała z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

§ 11

Dzieci, młodzież, rodzice przyjmowani są na badania w terminach uzgodnionych z psychologiem, pedagogiem, logopedą

§ 12

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

2. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

4. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia — również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

8) podpis dyrektora poradni.

§13

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

§14

1.W Poradni działają Zespoły Orzekające, które powołuje dyrektor Poradni.

2. W skład Zespołu Orzekającego wchodzi:

1) dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący Zespołu,

2) psycholog - opracowujący diagnozę psychologiczną,

3) pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną,

4) lekarz,

5) inni specjaliści, w tym osoby spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

3. Zadaniem Zespołu Orzekającego jest orzekanie o:

1) potrzebie nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

2) potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

3) potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

4) potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

5) opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

4. Tryb i sposoby działania Zespołu Orzekającego określają odrębne przepisy.

5. Szczegółowy zakres działalności orzeczniczej Poradni zawiera Regulamin Zespołów Orzekających.

ROZDZIAŁ III

ORGANA PORADNI

§15

1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni.

2) Rada Pedagogiczna.

§16

1. Do kompetencji Dyrektora Poradni należy:

1) kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie

2. Dyrektor Poradni decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.

3. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

4. W przypadku nieobecności dyrektora poradni zastępuje go wicedyrektor.

§17

1.W Poradni działa Rada Pedagogiczna.

2.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni.

3. W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.

4.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni, a pod jego nieobecność inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.

5.Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, po I semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.

6.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz innych uchwał wynikających z organizacji pracy Poradni,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

4) zatwierdzenie innych regulaminów wynikających z organizacji pracy placówki.

7.Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

1) organizacji pracy, w tym tygodniowego planu pracy,

2) projektu planu finansowego Poradni,

3) wniosków Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym Poradni odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

8.W wypadku pojawienia się kwestii spornych pomiędzy organami Poradni ich rozwiązanie następuje na drodze głosowania, zwykła większością głosów, na posiedzeniu Rady pedagogicznej, w której uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Decyzja musi być zaprotokołowana.

9.Członkowie Rady Pedagogicznej są obowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogących naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.

10.Szczegółowy zakres działalności Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§18

Szczegółową organizację działania Poradni w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni z uwzględnieniem rocznego plany pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

§19

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§20

1.Dzienny czas pracy wyznacza dyrektor poradni po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

2.Czas pracy pracownika Poradni zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin pracy tygodniowo.

3.Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, rodzicami i nauczycielami wynosi 20 godzin.

§ 21

1. Poradnia jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY PORADNI

§22

1.Poradnią kieruje Dyrektor.

2.Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

3.Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.

4.Pracownikami pedagogicznymi Poradni mogą być: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, i doradcy zawodowi oraz inni specjaliści, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

5.W Poradni mogą być także zatrudniani lekarze - konsultanci.

6.Praca pracownika pedagogicznego podlega ocenie. Oceny dokonuje dyrektor Poradni.

7.Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni w zależności od zadań określonych w Statucie oraz terenu działania, ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący.

8.Liczbę pracowników administracyjnych i obsługi ustala dyrektor Poradni w porozumieniu z organem prowadzącym.

9. Zakres zadań pracowników niepedagogicznych Poradni określa dyrektor w przydziale obowiązków zgodnie z kwalifikacjami i stanowiskiem pracownika.

10. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:

1) wykonywania swojej pracy na terenie Poradni i poza nią, w zakresach wynikających z indywidualnych przydziałów czynności i określonych w arkuszach organizacji zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

2) podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i podejmowania doskonalenia zawodowego w dostępnych formach w zależności od potrzeb placówki,

3) realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego według przyjętego harmonogramu,

4) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i do realizacji jej uchwał,

5) uczestniczenia w pracach zespołów samokształceniowych.

11.Zadania pracowników pedagogicznych i zakres ich obowiązków określa Plan Pracy Poradni na dany rok szkolny.

12. Szczegółowy zakres praw i obowiązków pracowników określa Regulamin Pracy Poradni.

ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTACJA PORADNI

§23

1.Obowiązującą na terenie Poradni dokumentację stanowią:

1) roczny plan pracy Poradni,

2) sprawozdanie z jego realizacji,

3) tygodniowy rozkład zajęć pracowników,

4) karty indywidualne badanych,

5) dzienniki zajęć specjalistycznych z grupą,

6) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,

7) protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających,

8) indywidualne dzienniki pracy,

9) zeszyty kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

10) arkusz organizacyjny na dany rok,

11) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

12) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;

13) dokumentacja, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

14) inna dokumentacja zgodna z odrębnymi przepisami lub postanowieniami Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

 1. Nowelizacji Statutu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora placówki.
 2. Statut Poradni oraz jego zmiany przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
 3. Zmiany wprowadza się drogą aneksu.
 4. Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 25

 1. Poradnia używa pieczęci podłużnej z nazwą:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

76-200 Słupsk

Ul. Narutowicza 9. tel. 059 845 60 20

Regon 000786621,NIP 8392054519

 1. Tablica Poradni zawiera nazwę PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W Słupsku.

§ 26

 1. Traci moc statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku w dniu 29 czerwca 2001r.
 2. Jednolity tekst statutu obowiązuje od dnia 07 lutego 2011 roku.
 3. Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 01 lutego 2011 r.

Załączniki do Statutu:

 1. Regulamin Zespołów Orzekających.
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Regulamin Pracy Poradni.

Oświadczam, że treść Statutu wraz z Załącznikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Narutowicza 9 jest mi znana i zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania postanowień w nim zawartych.
Zobacz również