Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

Załącznik nr 1do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku

Regulamin Zespół Orzekającego

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072)

§ 1.

1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, zwanej dalej „Poradnią” są

organizowane i działają na zasadach określonych w/w rozporządzeniu zespoły orzekające.

2. Zespół wydaje:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy,

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla

dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieńcy, których stan

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 2.

1.Powołanie zespołu, prowadzenie i protokołowanie przeprowadza się na okoliczność

rozpatrywania każdego wniosku indywidualnie.

2. Zespoły Orzekające powołuje Zarządzeniem na piśmie dyrektor Poradni.

3. Zespoły zbierają się w terminach określonych w tzw. harmonogramie posiedzeń zespołu

opracowanym na dany rok szkolny.

4. Ze względów losowych zespoły zbierają się także doraźnie w innych terminach, niż

wymienione w harmonogramie posiedzeń zespołu.

§ 3.

1.W skład zespołu wchodzi:

1) dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący Zespołu,

2) psycholog - opracowujący diagnozę psychologiczną,

3) pedagog - opracowujący diagnozę pedagogiczną,

4) lekarz,

5) inni specjaliści, w tym osoby spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

2. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

§ 4.

1. Zespół orzeka na wniosek rodziców / prawnych opiekunów/ dziecka lub pełnoletniego ucznia, zwanymi dalej „wnioskodawcą”.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii składa się do zespołu orzekającego.

3. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego

nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.

4. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii wynika, że nie dotyczy on

wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor Poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z

wyjaśnieniem przyczyny zwrotu oraz informacja o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

§ 5.

1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii o wczesnym wspomaganiu powinien

zawierać:

1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w

przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń

uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie

zawodowe,

2) imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów/ oraz miejsca zamieszkania,

3) określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,

4) podpis wnioskodawcy.

§ 6.

1. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację, uzasadniającą wniosek,

w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i

badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

2. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia

dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie

zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym

lekarz określa:

1) okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub

znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

3) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do

przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa

programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub

indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;

4) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem

w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

4. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza

do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie

określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza

medycyny pracy.

5. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 2-5,

przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w

określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

6. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2, albo dołączona

przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo

opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści

poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej

specjalności, z wyłączeniem badań i wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-5.

§ 7.

1.Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu

oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

2. Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub

wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, w celu uzyskania informacji o

problemach dydaktycznych i wychowawczych edukacyjnych i wychowawczych ucznia,

informując o tym wnioskodawcę.

3. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

§ 8.

1.Zespół wydaje orzeczenie oraz opinie większością głosów.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności

informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informacje o

zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego

rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie

zespołu.

4. Protokoły z posiedzeń zespołu są gromadzone w segregatorze p.t. „Zespół Orzekający”

wraz z diagnozami sporządzonymi przez członków zespołu.

5. Orzeczenie i opinie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

6. W Karcie Indywidualnej dziecka przechowywane są wyniki badań psychologicznych i

pedagogicznych wykonanych Poradni oraz inna dokumentacja m.in.: wniosek

wraz z załączoną do niego dokumentacja, zawiadomienie o wszczęciu postępowania,

terminie posiedzenia, wezwanie do uzupełnienia wniosku, inna korespondencja z rodzicami

w sprawie złożonego wniosku, wydane orzeczenie, poświadczenie dostarczenia orzeczenia

wnioskodawcy.

§ 9.

1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego

przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów

stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.

2.W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:

1) warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii,

usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne

formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu

ogólnodostępnym, z tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym,

szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej

lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole

zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku

socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

3.W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać wszystkie zalecane

najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form

kształcenia wymienionych w ust. 2 pkt. 2.

4.W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się:

1) zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia

dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania,

rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy

psychologiczno-pedagogicznej;

2) w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do

przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana

jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą

wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne.

5.W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:

1) zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia

ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania

potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

2) w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w

szkole;

3) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – także możliwość

dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

6.W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się zalecane:

elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk

w pracy z dzieckiem, metody i sposoby w realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.

§ 10.

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego,

etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu

edukacyjnego w tej szkole.

3.Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5

lat.

4.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o

potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w

zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż

30 dni.

5.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie

w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia

dziecka, o którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok

szkolny.

§ 11.

1.W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespól wydaje

odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku

potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby

indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 5-8 do rozporządzenia.

2. W orzeczeniu o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy wskazać

stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w

przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy także

wskazać zalecane formy pomocy udzielanej rodzicom.

§ 12.

1. Zespół, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia, wydaje nowe orzeczenie specjalnego potrzebie kształcenia specjalnego w razie:

1)zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o

potrzebie kształcenia specjalnego;

2)potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń, o których mowa w § 8

ust. 2;

3)potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

2. Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się według wzoru

stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla

poprzednie orzeczenie.

§ 13.

1. Zespół, na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia wydaje nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

2. Nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania

przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się według wzorów

stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla

poprzednie orzeczenie.

§ 14.

1.W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1 lub § 12 ust. 1, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, według wzorów stanowiących załączniki nr 9-11 do rozporządzenia.

§ 15.

1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinie o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Opinia zawiera:

1) datę wydania opinii;

2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinie;

3) podstawę prawną opinii;

4) skład zespołu, który wydał opinie;

5) imię i nazwisko dziecka, date i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a

także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

7) wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w

szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do

potrzeb;

8) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i

wsparcia;

9) podpis przewodniczącego zespołu.

§ 16.

1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinie o braku

potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. Opinia zawiera:

1) datę wydania opinii;

2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;

3) podstawę prawną opinii;

4) skład zespołu, który wydał opinie;

5) imię i nazwisko dziecka, date i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a

także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;

7) uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie okoliczności, które zespół uznał za

istotne dla rozstrzygnięcia oraz wyjaśnienie powodów, na podstawie których zespół

stwierdził, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;

8) podpis przewodniczącego zespołu.

§ 17.

1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy na piśmie, w terminie 14 dni od

dnia posiedzenia zespołu.

2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w 3 egzemplarzach, natomiast orzeczenia, o których

mowa w §11 ust.1 i w §14 w jednym egzemplarzu.

3. Wnioskodawca na swój wniosek może otrzymać odpis orzeczenia.

§ 18.

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty pośrednictwem za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14

dni od dnia jego doręczenia.

2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla

zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

4. Zespół zobowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi

oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie

nie wydał nowego orzeczenia zgodnie z ust 2 .

§ 19.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.