Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

ul. Narutowicza 9, 76-200 Słupsk • telefon: (59) 845 60 20 • e-mail: • www: http://ppp.slupsk.pl/

Regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

Załącznik nr 2 do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku

Regulamin Rady Pedagogicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U.

z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z 21 stycznia i 18 lutego

2000 r.)

§ 1

1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Narutowicza 9, zwanej dalej „Poradnią” działa Rada Pedagogiczna.

2. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Poradni, realizującym zadania wynikające

ze Statutu Poradni, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

3. Członkami Rady Pedagogicznej Poradni są wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

5. W czasie nieobecności dyrektora, posiedzeniom

przewodniczy wicedyrektor Poradni lub wyznaczona przez dyrektora osoba.

§ 2

1. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się minimum 3 razy w roku szkolnym (przed

rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu oraz na zakończenie roku szkolnego), oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego

rady, organu prowadzącego, przedstawiciela Pomorskiego Kuratora Oświat lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

z 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. Zebrania Rady organizuje się poza godzinami pracy dydaktycznej nauczycieli.

5. Obecność członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest

obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor Poradni może zwolnić członka Rady z

udziału w posiedzeniu. Usprawiedliwienia nieobecności należy dopełnić przed posiedzeniem Rady.

§ 3

1. Dyrektor Poradni dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne

wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz działalności Poradni.

2. Członkowie Rady Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym składają sprawozdanie z

realizacji zadana założonych w indywidualnych planach pracy.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 4

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz innych uchwał wynikających z organizacji pracy Poradni,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

4) zatwierdzenie regulaminów wynikających z organizacji pracy placówki.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy, w tym tygodniowy plan pracy,

2) projekt planu finansowego Poradni,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym Poradni odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

§ 5

1. Zasady i tryb podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną:

1) Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań plenarnych zwykłą

większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków

Tajność głosowania może uchwalić Rada zwykłą większością głosów.

2) Wniosek może zgłosić każdy członek Rady.

3) Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie nad uchwałą.

4) Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników Poradni.

§ 6

1.Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że jest ona sprzeczna z prawem i zawiadamia o tym fakcie organ prowadzący Poradnię, a także organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnię, uchyla uchwałę Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że jest ona sprzeczna z prawem.

3. rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

§ 7

1. Zasady sporządzania dokumentacji Rady Pedagogicznej:

1) z zebrania Rady sporządza się protokół, który w terminie do 7 dni od daty zebrania, który wpisuje się do księgi protokołów Rady.

2) protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, a podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant.

3) protokół jest odczytywany na następnej Radzie Pedagogicznej. Członkowie Rady

Pedagogicznej mają prawo zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu

Rady. Rada decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Członkowie

nieobecni na posiedzeniu podpisują się pod protokołem po jego przeczytaniu.

4) księgi protokołów są podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej.

5) opieczętowaną i podpisaną przez Dyrektora Poradni księgę zaopatruje

się w klauzule „Księga zawiera ...stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od

dnia ... do dnia...”

6) księgi protokołów udostępniane są zatrudnionym nauczycielom, upoważnionym

przedstawicielom organu prowadzącego poradnie oraz organu sprawującego nadzór

pedagogiczny. Decyzja o udostępnianiu księgi protokołów należy do kompetencji

Dyrektora Poradni.

§ 8

1. Każdy członek rady jest zobowiązany do:

1) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków

rady,

2) systematycznego podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,

3) przestrzegania postanowień Statutu Poradni, zarządzeń Dyrektora Poradni i niniejszego

regulaminu,

4) realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Poradni oraz

uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosi do niej swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lub

wstrzymał się od głosu),

5) czynnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady,

6) przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady,

7) składania przed Radą sprawozdań z wykonania nałożonych zadań,

8) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników poradni.

§ 9

1. Przewodniczący Rady ma obowiązek:

1) realizować uchwały Rady Pedagogicznej,

2) dbać o dobro i godność pracowników,

3) dbać o autorytet Rady,

4) zapoznać członków Rady z nowymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania poradni,

5) powoływać zespoły pracowników do realizacji zadań wynikających z potrzeb placówki.

§ 10

1.Nauczyciele reprezentujący Radę Pedagogiczną w innych organach lub komisjach są

zobowiązani do reprezentowania na ich forum opinii uzyskiwanych podczas plenarnych

posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 11

Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.